Дрогобиччина - земля Івана Франка

Порядок проведення щорічної оцінки

          УКРАЇНА

                                 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                             ГОЛОВИ ДРОГОБИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

                                         від   “22”            лютого               2008р.    №        18

 

Про   затвердження   Порядку   проведення  щорічної  оцінки та

проведення у 2008 році щорічної оцінки виконання посадовими

особами  районної  ради покладених на них обов’язків і завдань.

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року № 1922 “Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців”, наказу Головного управління державної служби України від 31.10.2003 року № 122 “Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань”:

 

1. Затвердити Порядок проведення щорічної оцінки виконання посадовими

    особами  Дрогобицької  районної  ради  покладених  на  них  обов’язків  і   

    завдань (надалі –Порядок) згідно з додатком.

2. Провести з 20.02.2008 року по 20.03.2008 року щорічну  оцінку  виконан-

    ня посадовими особами Дрогобицької районної ради покладених  на  них 

    обов’язків і завдань за підсумками минулого року.

3. Заступнику  голови  районної  ради  В.Стецівці  забезпечити проведення

    щорічної   оцінки   посадових   осіб  районної  ради   згідно   з   вимогами

    чинного  законодавства.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

                                                                                                          Л.Литвин

                                                                                                     Додаток

до розпорядження голови

Дрогобицької районної ради

від 22.02.2008 року  № 18

Порядок

проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами районної радипокладених на них обов’язків та завдань

1. Загальні положення

1.1. Метою щорічної оцінки виконання посадовими особами  районної  ради покладених на них обов’язків та завдань (надалі – щорічна оцінка) під час підбиття підсумків виконання ними своїх обов’язків є здійснення регулярного контролю за проходженням служби в органах місцевого самоврядування та професійними досягненнями посадовими особами, шляхом перевірки якості їхньої діяльності відповідно до посадових інструкцій, особистих планів роботи.

1.2. Щорічна оцінка проводиться з метою поліпшення добору й розстановки кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності посадових осіб, визначення їх потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку; планування кар’єри, удосконалення процесу планування та організації діяльності як посадових осіб, так і органу місцевого самоврядуваннязагалом, виявлення організаційних потреб та оперативного реагування на них, аналізу виконання посадових інструкцій.

1.3. Щорічну оцінку виконання посадовими особамипокладених на них завдань та обов’язків проводиться в період між атестаціями у лютому- березні місяці за підсумками минулого року.

2. Організація і порядок проведення щорічної оцінки

2.1. Щорічна оцінка проводиться в період з 20лютогодо 20березня.

2.2. Щорічну    оцінку    посадових    осіб    районної  ради    проводить заступникголови районної ради.

2.3. Не підлягають щорічному оцінюванню вагітні жінки, посадові особипатронатної служби, посадові особи, призначені на посаду у звітному періоді.

2.4. Оцінка виконання посадовими особами  обов’язків проводиться відповідно до посадових інструкцій та покладених на них планових та позапланових завдань (відповідно до планів роботи районної ради,доручень керівництва).

2.5. Оцінювання виконання посадовими особами  покладених на них завдань і обов’язків.  відповідно до посадових інструкцій, планів роботи та порівняння якості їх роботи із визначеними критеріями і показниками,здійснює заступник голови районної радишляхом спостереження та контролю.

2.6. Щорічна оцінка проводиться відповідно до критеріїв та показників якості роботи посадових осіб. Зазначені критерії та показники пов'язуються з конкретною діяльністю та очікуваними результатами. Перелік критеріїв та показників якості роботи посадових осіб визначено додатком 1 до Порядку.

2.7. Щорічна оцінка здійснюється  в атмосфері довіри і справедливості на засадах законності, прозорості, гласності, об’єктивності, неупередже-ності та рівноправності.

3. Організація і проведення щорічної оцінки

3.1. Організаційне забезпечення проведення щорічної оцінки покладається на організаційний відділ виконавчого апарату районної ради (надалі - оргвідділ).

3.2. До початку проведення оцінювання оргвідділ  має ознайомити всіх посадових осіб з Порядком проведення щорічної оцінки, критеріями і показниками якості роботи та забезпечити їх Формою бланку щорічної оцінки виконання посадовими особами посадових обов’язків і завдань (надалі – Форма бланку щорічної оцінки) згідно з додатком 2 до Порядку.

3.3. Процедура проведення щорічної оцінки складається з таких етапів: підготовчий період, оцінювання, співбесіда та підписання результатів обговорення, затвердження керівником вищого рівня результатів оцінювання, заключний етап.
3.3.1. Підготовчий період полягає в аналізі безпосереднім керівником та посадовою особою виконання завдань та обов’язків, визначених у посадових інструкціях, положеннях про структурні підрозділи, особистих планах роботи, наданих окремих дорученнях у звітний період, а також в установленні безпосереднім керівником дати проведення співбесіди.

3.3.2. Оцінювання здійснюється посадовою особою через самооцінювання та оцінювання заступником голови районної ради, результати якого заносяться до форми бланку щорічної оцінки. При цьому посадова особамає заповнити розділи 1, 2 Форми бланку щорічної оцінки і сформувати особистий план на наступний рік та передати їх заступникові голови районної радидо 25 лютого поточного року.

Заступник голови районної ради  оцінює виконання посадовою особою посадової інструкції, особистого плану, планів роботи (виконання всіх завдань, своєчасність, якість, результативність їх виконання, а також, чи були переноси термінів, їх причини, зміни до плану, додаткові завдання), заповнюючи розділ 3 Форми бланку щорічної оцінки.

Оцінка має бути обґрунтованою, базуватися на конкретних прикладах. Заступник голови районної ради  має відзначити позитивні показники роботи посадової особи, рівень знань, умінь, професійні та ділові якості посадової особи, які він використав при виконанні службових обов’язків, тобто його сильні сторони. Одночасно у своїх коментарях заступник голови районної ради  вказує на недоліки в роботі посадової особита шляхи їх подолання.

За результатами оцінювання і самооцінювання заступник голови районної радивиставляє підсумкову оцінку.
3.3.3. Підсумкова оцінка може бути:
низька – посадова особа має поліпшити свою роботу, щоб уникнути  постійного втручання керівника для корекції результату його роботи; 
задовільна -– посадова особа досягла певних результатів, володіє певним обсягом навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків, і має спрямовувати свою діяльність на ті складові, які примушують керівника часом вносити корективи в результати роботи;
добра – посадова особа досягла результатів володіння навичками й уміннями, унеможливив необхідне втручання керівника в результати роботи, спрямував зусилля на запровадження інноваційного стилю пошуку рішень;
висока – посадова особа перевищила очікувані результати, виявила ґрунтовні знання і навички,  застосувала інноваційний  стиль виконання своїх обов’язків і доручень.

3.3.4. Заповнену Форму бланку щорічної оцінки заступник голови районної радипередає до 5 березняпосадовій особідля ознайомлення з оцінкою.

3.3.5. Співбесіда заступника голови районної радиз посадовою особою проводиться з метою обговорення результатів оцінки його роботи за минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік щодо виконання завдань, визначення необхідності підвищення кваліфікації та складання особистих планів роботи на наступний рік з огляду на пріоритети діяльності структурного підрозділу або органу місцевого самоврядування.

Заступник голови районної радипроводить з посадовою особою  співбесіду з метою обговорення результатів оцінки роботи посадової особи  за минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік щодо виконання завдань, визначення необхідності підвищення кваліфікації.

У ході співбесіди обговорюються результативність посадової особи в контексті посадових обов’язків та запланованих завдань, успіхи і причини невдач, заходи щодо подолання перешкод, які виникають у роботі, прагнення і потреби розвитку, особисті плани на майбутній період у світлі пріоритетів структурного підрозділу або районної ради загалом.

Обговорення має бути структуроване і не формальне, рекомендацією і наставництвом стимулювати посадових осібвисловлювати власні думки. Проблеми виносяться на обговорення з метою спільними зусиллями знайти шляхи їх вирішення. За результатами обговорення зауважень щодо результатів роботи посадової особизаступник голови районної радимає враховувати самооцінку посадової особи.

3.3.6. Співбесіда має закінчуватися підписанням заступником голови районної радиі посадовою особоюФорми бланку щорічної оцінки на підтвердження того, що результати оцінювання обговорені та складений особистий план роботи на наступний рік, взірець якого наведено                     в додатку 3.
3.3.7. Затвердження головою районної ради результатів щорічної оцінки здійснюється  після  ознайомлення з результатами оцінювання. Голова районної ради при цьому може висловити свої зауваження та пропозиції, а також провести, у разі потреби, відповідні співбесіди.
3.3.8. Заключний етап полягає в перевірці оргвідділом повноти заповнення Форми бланку щорічної оцінки і долучення її до особової справи державного службовця.
Оргвідділ аналізує та узагальнює результати щорічної оцінки. Вказані висновки враховуються при складанні річних планів роботи з кадрами, визначенні щорічної та перспективної потреби в кадрах, формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб, плануванні їх кар’єри.

4. Результати щорічної оцінки

4.1. Результати щорічної оцінки враховуються при проведенні атестації посадових осіб, а також при розгляді питань просування по службі, присвоєння чергового рангу, встановлення передбачених законодавством надбавок, премій або зміни їх розміру, при вирішенні питання щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування, формування кадрового резерву та інших питань проходження служби в органах місцевого самоврядування.

4.2. У випадках, коли посадові особи отримують «низьку» оцінку виконання покладених обов’язків і завдань, до них можуть застосовуватися заходи впливу, наприклад, встановлення певного терміну для поліпшення показників роботи, проведення додаткових співбесід з безпосереднім керівником, виключення з кадрового резерву. У разі потреби можуть застосовуватися заходи дисциплінарного впливу, передбачені чинним законодавством, у порядку, визначеному статтями 148, 149 Кодексу законів про працю України.

5. Оскарження посадовими особамирезультатів
щорічної оцінки

У разі незгоди з оцінкою, отриманою від заступника голови районної ради, посадова особа у 10-денний термін подає свої зауваження та обґрунтування голові районної ради.

Заступник голови районної ради                                                                           В.Стецівка

                                                                                                                                                            Додаток 1

до Порядку проведення щорічної оцінки виконання посадовими особамипокладених на них обов’язків та завдань

Примірний  перелік
загальних критеріїв та показників якості роботи посадових осіб

№ 
з/п

КРИТЕРІЇ

РІВНІ  ЯКОСТІ  ВИКОНАННЯ
ОБОВ’ЯЗКІВ  ТА  ЗАВДАНЬ

 

Низький

Задовільний

Добрий

Високий

1

2

3

4

5

6

1.     Виконання обов’язків і завдань

1.     

Обсяг роботи, що виконується

не відповідає очікуваному, перевищує встановлений термін виконання

відповідає встановленому терміну

повністю вкладається в термін, має час на додаткове опрацюван-ня

перевищує сподівання, виконує завдання  із скороченням терміну, виконує додаткові завдання

 

 

 

 

 

2.     

Якість роботи

результати роботи потрібно постійно виправляти

результати роботи майже не потребують виправлень

результата-ми роботи можна користува-тися

результати вищої якості, мають інно-ваційний характер

 

 

 

 

 

3.     

Планування роботи

низький рівень планування робочого часу, повсякденно допускає прояви безсистемних кроків щодо виконання завдань

вміє організовувати свою роботу, робота виконується із додер-жанням термінів

вміє організовувати свою роботу,  робота виконується раціонально, з постійним додержанн-ям термінів

організова-ність і зібраність висока, робота організову-ється цілеспрямо-вано

             


2.     Професійна компетентність

4.    

Професійні знання

знання поверхові, несистемні, професійні завдання самостійно вирішувати складно

має спеціальні знання, достатні для задовільного вирішення завдань професійного характеру

має системні знання, здатний до розв’язання творчих завдань професій-ного характеру

має глибокі, міцні і всебічні знання, має цілісне уявлення про системність; розв’язує складні завдання теоретичного характеру у професійній сфері

 

 

 

 

 

5.    

Професійні вміння і навики

розвинені недостатньо, потребує постійної сторонньої допомоги

розвинені посередньо, забезпечують необхідний рівень виконання професійних завдань за сторонньої допомоги

розвинені та забезпечують необхідний рівень виконання професійних завдань

забезпечує виконання практичних завдань професійного характеру на високому рівні, має можливість надати певні консультації іншому виконавцеві

 

 

 

 

 

6.    

Уміння формулювати точку зору (усно, письмово)

важко зрозуміти,  документи потрібно переробляти, робить помилки, оформляючи документи державною мовою

легко зрозуміти, достатньо володіє державною мовою, у документи вносяться незначні зміни

чітко і переконли-во викладає думки, віль-но володіє державною мовою, документи не потребують виправлень

логічно побудовані висловлювання, влучний вибір належної лексики та формулювань, у документах  впорядковані, вільно викла-дені думки

 

 

 

 

 

7.    

Готовність до дій, ініціатива

здебільшого пасивний, неініціативн-ий, елементи творчого підходу до справи не проявляють-ся; потребує постійного спонукання до роботи

працює з власної волі, проявляє ініціативу, активністю і творчим становленням до справи не виділяється

проявляє ініціативу, активний, не позбав-лений творчого відношення до справи; наполег-ливий

ініціативний, творчо підходить до вирішення практичних завдань, здат-ний генерувати обґрунтовані ідеї та пропозиції,  і сприяє їх реалізації

 

 

 

 

 

8.    

Оператив-ність мислення

повільно сприймає нові завдан-ня, виявляє незадово-лення у разі зміни завдання

пристосову-ється до нових завдань і ситуацій на роботі

сприймає нові завдан-ня охоче, розуміє

їх суть, орієтується у нових ситуаціях

швидко сприймає нові завдання і ситуації, визначає значущі чинники та суть справи

 

 

 

 

 

9.    

Працездат-ність та витривалість

працездат-ність низька, збільшення навантажен-ня погіршує якість робо-ти, втрачає впевненість

працездатність задовільна, збільшення навантаження, як правило, не впливає на якість роботи

працездат-ний, збільшення навантаже-ння не впливає на якість роботи

працездатність висока, витри-мує тривале навантаження, відповідає активністю на підвищення вимог

 

 

 

 

 

10.            

Відповідальність

виявляє байдужість, безвідпові-дальність, схильність до невиконання

виявляє почут-тя відповід-альності не стабільно, потребує постійного контролю за виконанням

почуття відповідальності виявляє постійно

високо розви-нуті почуття обов’язку; виконавча дисципліна відмінна, надійний у вирішенні завдань

 

 

 

 

 

11.            

Самостій-ність

самостійних рішень не приймає, у разі виникнення найменших проблем потребує стороннього втручання

здатний  до прийняття самостійних рішень, але вони не завжди бувають обґрунтовани-ми; у критич-них ситуаціях допускає прояви нерішучості

у прийнятті рішень, са-мостійний; здатний аналізувати і прогнозу-вати події;  здатний до рішучих дій; вико-нує завдан-ня без сторонньої допомоги

високо розвинута здібність до обґрунтованого прийняття самостійних рішень; в критичних ситуаціях здатний до продуманих і рішучих дій; самостійно ви-рішує проблеми

 

 

 

 

 

12.            

Здатність до лідерства

якостей лідера не має і не намагається мати; у колективі непомітний

здатний пози-тивно впливати на людей, але у практичній діяльності цим користується рідко

здатний позитивно впливати на людей, має якості лідера

володіє розви-неними здібнос-тями позитив-ного впливу на людей, якості лідера виявлені яскраво

 

 

 

 

 

13.            

Здатність до накопичення, поновлення і творчого застосування професійного досвіду

професійний досвід накопичує повільно, професійні завдання вирішує лише тра-диційними методами, професійне новаторство не сприймає або заперечує

професійний досвід накопичує і оновлює в міру потреби, здебільшого працює за шаблоном

працює над підвищен-ням і оновленням професійного досвіду, сумлінно результативно; має новаторські підходи у професійній діяльності

активно, ціле-спрямовано, систематично і результативно працює над підвищенням професійних знань, вмінь і навичок; здатний реалізувати і підтримати нове у професійній сфері

 

 

 

 

 


 

№ 
з/п

КРИТЕРІЇ

РІВНІ  ЯКОСТІ  ВИКОНАННЯ
ОБОВ’ЯЗКІВ  ТА  ЗАВДАНЬ

Низький

Задовільний

Добрий

Високий

1

2

3

4

5

6

3.     Етика поведінки

14.            

Етика поведінки, стиль спілкування

рівень культури поведінки і спілкування з людьми низький, допускає елементи нетактовного, грубого ставлення до оточуючих; поведінка не відповідає конкретній ситуації (невпевнена, неввічлива, зухвала)

рівень культури поведінки і спілкування з людьми задовільний, але не завжди адекватний відповідній ситуації

культурний у поведінці з людьми, у спілкуванні тактовний, доброзичли-вий

має високий рівень культури поведінки і спілкування з людьми; властива гнучкість у використан-ні стилів  поведінки, у критичних ситуаціях завжди поводиться коректно

 

15.            

Співробітниц-тво

рідко надає допомогу, часто не інформує інших

співпрацює з іншими, пропонує допомогу, регулярно інформує

плідно співпрацює з іншими, пропонує допомогу, регулярно інформує

виявляє здібності до роботи в колективі, надає цінні імпульси для досягнення  мети

 

 

 

 

 

16.            

Дисципліно-ваність

порушує правила внутрішнього трудового розпорядку

дотримуєть-ся правил внутрішньо-го трудового розпорядку, але потребує контролю

дисципліно-ваний, пра-вила внут-рішнього трудового розпорядку виконує без порушень

високо дисципліно-ваний, суво-ро і точно дотримується правил внутрішньо-го трудово-го роз-порядку

 

 

 

 

 з/п

КРИТЕРІЇ

РІВНІ  ЯКОСТІ  ВИКОНАННЯ
ОБОВ’ЯЗКІВ  ТА  ЗАВДАНЬ

Низький

Задовільний

Добрий

Високий

1

2

3

4

5

6

Критерії для керівних працівників

17. 

Здатність до переговорів

неспроможний дотримуватися особистої точку зору, аргументація невпевнена, непереконлива

подає свою точку зору професійно, конкретно

свою точку зору може переконливо арґументу-вати

цілеспрямо-вано репре-зентує свою точку зору, не ігнору-ючи належ-них контр-арґументів

 

 

 

 

 

18. 

Уміння організовувати роботу підлеглих

не сприяє впорядкуванню робочого процесу

ретельно вивчає мету і пріоритети; доцільно розподіляє робочі завдання

визначає мету і пріо-ритети; забезпечує регулярне інформуван-ня підлег-лих; раціо-нально розподіляє робочі завдання

чітко визначає мету і пріоритети, оптимально організовує робочий процес, досягає максималь-ної ефектив-ності

 

 

 

 

 

19. 

Професіона-лізм у керів-ництві роботою підрозділу

формулювання завдань нечітке

не завжди пояснює та надає потрібну інформацію і професійні поради

чітко пояснює поставлені завдання; надає потрібну інформацію та професійні поради

роз’яснює завдання доступно, детально, вчасно консультує

 

 

 

 

 

20. 

Контроль

контроль відсутній взагалі або неефективний чи надмірний

епізодично контролює виконання поставлених завдань

систематич-но контро-лює вико-нання поставлених завдань

контроль здійснює

вміло та ненав’яз-ливо

 

 

 

 

 

21. 

Оцінка та заохочення співробітників

не усвідомлює досягнень та можливостей працівників, не знає їх здібностей та інтересів, не підтримує заходів з підвищення кваліфікації, заважає самостійності співробітників

ознайомле-ний з досяг-неннями та можливостями працівни-ків; намага-ється оці-нювати здібності; підтримує заходи з підвищення кваліфікації

ознайомле-ний з досяг-неннями та можливостями праців-ників, правильно оцінює здібності та заслуги, підтримує заходи з підвищення кваліфікації, стимулює самостій-ність мислення та дій

ретельно та детально вивчає досягнення та можливості працівників, цілеспрямо-вано стимулює їх інтереси та здібності, ефективно спонукає до самостій-ності мислення та дій

 

 

 

 

 


Додаток 2

до Порядку проведення щорічної оцінки виконання посадовою особою органів місцевого самоврядуванняпокладених на них обов’язків та завдань

Форма Бланку
щорічної  оцінки  виконання
посадовою особою органів місцевого самоврядування  посадових  обов’язків  і  завдань

 

1.     * Відомості про посадову особу

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Дата народження

 

Назва підрозділу

 

Назва посади

 

Дата зайняття посади

 

Звітний період

 

 

2.     * Самооцінка

 

1)    Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої посадові обов’язки?

     Навести окремі приклади.

 

2)     Вказати  кількість  планових  завдань,  які Ви виконали і які не виконали  

          (поясніть, чому).

Зазначити    кількість   позапланових   завдань   (перевірок,   відряджень,  

організації семінарів, інше), які Ви виконували.

 

3)    Які окремі доручення (завдання), які мали ключове значення для роботи органу (крім оперативних завдань), доручалися Вам? Чи були Ви залучені до роботи в групах щодо розробки відповідних програм, нормативно-правових актів ?

4)    Навести приклади публікацій у виданнях з питань діяльності районної ради, якщо такі були протягом року. Надати інформацію про навчання (підвищення кваліфікації та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня).

 

 

3.      Оцінка безпосереднього керівника

 

1)    Оцінити виконання посадовою особою посадових обов’язків, визначених у посадових інструкціях, та завдань, викладених в особистому плані роботи, а також ступінь участі та якості виконання окремих доручень (завдань).

 

2)    Рівень знань, вмінь, професійні якості, здібності (звертаючи увагу на сильні і слабкі сторони посадової особи в контексті покладених на нього завдань і обов’язків).

 

3)    Інші коментарі.

 

 

4.     Висновки, пропозиції та рекомендації як наслідок обговорення результатів щорічної оцінки виконання посадовою особою посадових обов’язків і завдань ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підсумкова оцінка   ________________________________________

 

 

Підпис посадової особи               ____________________________

 

Прізвище, ім’я, по батькові       ____________________________            

 

 

Підпис безпосереднього керівника       ______________________

 

Прізвище, ім’я, по батькові                    ______________________

 

Дата                                                             _______________________

 

 

5.     Затвердження головою районної ради результатів щорічної оцінки виконання посадовою особою посадових обов’язків і завдань.

 

Підпис                                               _____________________________

 

Прізвище, ім’я , по батькові         _____________________________

 

Дата                                                    _____________________________

 

 

 

* Примітка: пункти 1 - 2 заповнює посадова особа. Пункти 3 - 4 заповнює безпосередній керівник, своїм підписом підтверджуючи те, що оцінювання обговорене та складений особистий план на наступний рік.

Безпосередній керівник підбиває підсумки за результатами співбесіди, надавши пропозиції та рекомендації посадовій особіі, яку оцінює.


Додаток 3

до Порядку проведення щорічної оцінки виконання посадовою особоюпокладених на неїобов’язків та завдань

Особистий  план  на  __________  рік

 

 

 

 

 

№ 
з/п

Зміст завдання

Термін виконання

Результати виконання

 

 

 

 

посадовою особою

безпосереднім керівником

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Голова Дрогобицької районної ради

СІКОРА МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Заступник голови Дрогобицької районної ради

СТЕЦІВКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Погода в Дрогобичі