Дрогобиччина - земля Івана Франка

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ДРОГОБИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ Про забезпечення виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  ГОЛОВИ ДРОГОБИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

                         від   “06”              червня          2011р.   №      48

            Про забезпечення виконання Закону України “Про доступ

            до публічної інформації”

            З метою організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись ст. 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

1. Затвердити Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником  якої  є

    Дрогобицька районна рада, згідно з додатком № 1.

2. Затвердити   Перелік   відомостей,   які   становлять    службову   інформацію,    

    згідно з додатком № 2.

3. Визначити  спеціальним  місцем  для роботи запитувачів з документами чи їх 

    копіями у виконавчому апараті районної ради кабінет № 6.

4. Функції   із   забезпечення   доступу   запитувачів   до   публічної   інформації 

    районної ради покласти на загальний  відділ районної ради.

5. Головному спеціалісту  з  питань  комп'ютерно-інформаційного забезпечення  

    районної ради Ю.Жуку забезпечити системне і оперативне оприлюднення  на

    офіційному  веб-сайті  районної  ради  публічної  інформації,  розпорядником

    якої є Дрогобицька районна рада.

6. Дане розпорядження довести до відома громадськості шляхом опублікування 

    на офіційному веб-сайті районної ради.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

         Заступник голови

         районної ради                                          Р.Урбан

 

                                                        Додаток № 1

                                                       до розпорядження  голови

                                                       районної ради

                                                       від 06.06.2011року № 48

 

 

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації, розпорядником якої є

Дрогобицька районна рада

 

      Усі запити на публічну інформацію, які надходять до районної ради, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються загальним відділом районної ради (далі Відділ).

           Доступ до публічної  інформації, що перебуває в розпорядженні районної

ради, здійснюється шляхом:

     1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

      - на офіційному веб-сайті Дрогобицької районної ради в мережі Інтернет;

      - у  друкованих виданнях;

      - на офіційних стендах;

      - будь-яким іншим способом;

     2) надання інформації за запитами на інформацію.

        Письмовий запит може бути подано як у довільній формі  відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

            Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

       Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, імені особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

          Відділ після реєстрації та обробки запиту, що надійшов усно, електрон-ною поштою, факсом, телефоном або поштою, залежно від змісту, в той самий день  визначає належний структурний підрозділ, який є відповідальним за його розгляд, якщо у такій кореспонденції зазначено, що це запит на інформацію.

        Відповідь на запит на інформацію надається тим структурним підроз-ділом, який володіє запитуваною інформацією.

         У разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу, який не володіє запитуваною інформацією, керівник зазначеного підрозділу невідкладно надсилає відповідний запит до  Відділу.

      У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом, та його копія в частині інших питань розглядається відповідно до Закону України «Про звернення громадян». У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про звернення громадян».

          Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовому  вигляді.

         Після підписання головою  районної ради, відповідь реєструється  і надсилається адресату.

            Районна  рада надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

            У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

            Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

       У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

         У разі, коли районна рада відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеве спаоврядування в Україні”, не володіє інформацією, щодо якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», заявнику повідомляється про відмову у задоволені запиту на інформацію у письмовій формі.

        Якщо районній раді відомо, хто володіє або повинен володіти запитува-ною інформацією, про це повідомляється запитувачу, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.   

           Інформація на запит надається безкоштовно.

           У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій   документів  обсягом   більше   як   10  сторінок,   запитувач  зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

          Районною  радою передбачається розмір фактичних витрат на копіювання та друк у межах граничних норм, установлених Кабінетом Міністрів України.     

       Відділ здійснює контроль та систематично інформує заступника голови районної ради про кількість та характер запитів на інформацію. Районна рада   оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіти щодо виконання Закону.

          Рішення,  дії чи бездіяльність Дрогобицької районної ради та її посадових

осіб  щодо  виконання   Закону  України  «Про  доступ до публічної інформації» можуть бути оскаржені до суду.

 

 

                Заступник голови

         районної ради                                          Р.Урбан

 

                                                                        ДОДАТОК

                                                                                                 до Порядку доступу до

                                                                                                 публічної    інформації,

                                                                                                 розпорядником   якої  є

                                                                                                 Дрогобицька    районна

                                                                                                 рада

 

                            Форма запиту на інформацію

 

                                                                                   Голові  Дрогобицької  районної

                                                                                   ради            

 

                                                                                   ___________________________

                                                                                   ПІБ або назва юридичної особи

 

                                                                                   ___________________________

                                                                                      поштова (електронна) адреса

 

                                                                                   ___________________________

                                                                                           контактний телефон

 

                                         ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

        Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені інформацію / можливість ознайомитися з                     (необхідне підкреслити)

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

             Відповідь прошу надати поштою / особисто (необхідне підкреслити).

 

__________________                                                            _________________

 

          (дата)                                                                                           (підпис)

 

         Запит подається до загального відділу районної ради. Відповідь на запит надається у терміни, встановлені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

                                                                                                    Додаток № 2

                                                                                            до розпорядження  голови

                                                                                            районної ради

                                                                                            від 06.06.2011року № 48

 

 

                                                           ПЕРЕЛІК

                           відомостей, які становлять службову інформацію

 

1. В районній раді до службової належить інформація, що міститься у документах районної ради, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, а саме: доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності районної ради або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

 

2. Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф “для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

 

 

                Заступник голови

                районної ради                                          Р.Урбан

Голова Дрогобицької районної ради

СІКОРА МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Заступник голови Дрогобицької районної ради

СТЕЦІВКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Погода в Дрогобичі