Дрогобиччина - земля Івана Франка

Регламент районної ради

РЕГЛАМЕНТ

Дрогобицької  районної  ради VІІ скликання

 Розділ 1. Загальні положення.

            Стаття 1.

            1. Дрогобицька  районна рада  є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, у межах повноважень, визначених Конституцією України,  Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні“, іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними радами. Районна  рада  є  юридичною  особою, має  гербову  печатку,  рахунки  в  банківських  установах.

            2. Загальний склад ради становить 47депутати, які обрані громадянами України, що проживають на території Дрогобицькогорайону, на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

            3. Районна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

            4. Строк повноважень ради визначається відповідно до Конституції України.

            5. Депутати районної ради представляють інтереси усіх територіальних громад району.

 

            Стаття 2.

            Регламент Дрогобицької районної ради (далі Регламент) має силу рішення,   встановлює порядок скликання, підготовки і проведення сесій  районної ради; формування органів  ради; визначає процедуру прийняття  рішень  ради, порядок  здійснення  депутатської  діяльності  та  інші  процедури.

 

            Стаття 3.

            Безперервність і ефективність діяльності районної ради забезпечується через роботу сесій, голови та заступникаголови районної ради, постійних комісій ради, президії, депутатів, виконавчого апарату ради, депутатських груп та фракцій.

 

            Стаття 4.

            Районна рада затверджує за пропозицією голови ради структуру, чисельність виконавчого апарату ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату.

 

            Стаття 5.

            1. Районна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, здійснює контроль за їх виконанням.

            2. Рішення районної ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території Дрогобицького району органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території району.

 

            Стаття 6.

            1. Засідання районної ради, її президії, постійних комісій є гласними та відкритими, за винятками, передбаченими цим Регламентом.

            2. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться у відкритому або  закритому режимі. Районна рада систематично інформує населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію наказів виборців.

            3. Гласність роботи ради забезпечується друком її рішень в засобах масової інформації. Обсяг друку визначається радою.

            4. Прозорість роботи забезпечується проведенням аудіофіксації ходу засідань районної ради, а в разі наполягання хоча б одного депутата районної ради – роботи постійних та тимчасових комісій. 

           

           Стаття 7.

1. На засіданнях ради та її органів можуть бути присутні за їх запрошенням гості та посадові особи.

Обов'язково запрошуються на засідання районної ради голова райдержадміністрації, його заступники, керівники відділів і управлінь райдержадміністрації, сільські, селищні голови, депутати обласної ради.

            2. Голова ради або за його дорученням інші посадові особи можуть запросити за власною ініціативою або за пропозицією відповідної комісії державних службовців, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядається питання, що опрацьовується цією комісією або стосуються її предметної діяльності. Державні службовці запрошуються через керівників відповідних органів, установ, організацій.

            3. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і викликом.

 

            Стаття 8.

            1. За окремим рішенням ради, яке приймається після скорочених дебатів, в кожному окремому випадку можуть  проводитися закриті пленарні засідання.

            2. На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана необхідною президією ради або радою для розгляду відповідного питання.

            3. Рада після скорочених дебатів наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо публікацій, поширення протоколу, стенографічного звіту та інших матеріалів цього засідання.

 

            Стаття 9.

            Особи, які не є депутатами і присутні на засіданнях ради та її органів, зобов’язані дотримуватись встановленого порядку ведення засідання і не мають права без дозволу головуючого висловлювати своє ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого можуть бути виведені з приміщення засідання.

 

            Стаття 10.

            Діяльність  районної ради, її органів здійснюється згідно з планом роботи, який розробляється з врахуванням пропозицій голови районної ради, президії ради, постійних комісій та депутатів.

 

            Стаття 11.

            Регламент районної ради затверджується  радою. Затвердження змін і доповнень до Регламенту здійснюються за поданням голови районної ради, президії ради, постійних комісій в порядку, встановленому цим Регламентом.

 

Розділ 2.  Сесії  Дрогобицької  районної ради.

 

Глава 2.1.  Сесія  районної ради.

            Стаття 12.

            1.Сесія ради є основною організаційно-правовою формою діяльності ради. Вона складається з пленарних засідань ради, засідань постійних комісій, а також засідань інших комісій, створених радою.

            2. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесій ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

            Стаття 13.

            Сесії ради скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а із земельних питань та надання документів дозвільного характеру – не рідше ніж один раз на місяць при наявності поданих необхідних документів.

           

           Стаття 14.

            Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання. Сесія розпочинається з молитви. При відкритті сесії і після її закриття виконується Державний Гімн України.

 

            Стаття 15.

            Сесія ради є повноважною якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

 

            Стаття 16.   

            1. Для визначення повноважності пленарного засідання сесії беруться дані реєстрації, яка проводиться на початку ранкового та післяобіднього засідання.

            2. В разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносить проведення пленарного засідання сесії на інший, встановлений ним час.               

            3. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням за особистим підписом депутата.

 

Глава 2.2. Порядок проведення І-ої сесії новообраної ради.

            Стаття 17.

            Перша сесія новообраної ради скликається районною виборчою комісією у термін, передбачений Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

             

            Стаття 18.

            Перше пленарне засідання Ісесіїрайонної ради відкриває голова районної  виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.

 

            Стаття 19.

            З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання, районна рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше 5-ти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії зі свого складу обирають головуючого на пленарному засіданні. Тимчасова президія діє до обрання голови районної ради. 

 

 Глава 2.3. Процедура скликання сесії районної ради.

            Стаття 20.

            1. Сесії скликаються головою районної ради.

            2. У разі невмотивованої відмови голови районної ради або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови районної ради.

            В цьому випадку сесія скликається:

            - за дорученням голови районної ради;

            - якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови Дрогобицької районної державної адміністрації;

            - якщо сесія не скликається головою районної ради на протязі кварталу.

            3. У разі, якщо голова або заступник голови районної ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради чи голови Дрогобицької районної державної адміністрації, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради.

            4. У разі скликання сесії депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів цієї ради.

 

            Стаття 21.

            1. Чергові сесії скликаються згідно затвердженого радою плану проведення сесій.

            2. Рішення про скликання чергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізнішеяк за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізнішеяк за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

            3. Про місце і час проведення засідань ради та питань, які передбачається внести на розгляд ради, депутати повідомляються виконавчим апаратом ради через засоби масової інформації, а також індивідуально.

            4. Позачергова сесія скликається після надходження пропозиції про її скликання.

 

Глава 2.4. Робочі органи сесії.

            Стаття 22.

            Робочими органами сесії є  лічильна, редакційна комісії і секретар сесії, що обираються з числа депутатів.

 

            Стаття 23.

            1. Лічильна комісія:

            – обирає голову комісії;

            –  підраховує голоси при голосуванні;

–  голова лічильної комісії повідомляє про результати голосування.

На кожну наступну сесію обираються нові члени лічильної комісії в алфавітному порядкув кількості 3-х депутатів.При цьому, члени лічильної комісії не можуть бути представниками однієї депутаської фракції районної ради. 

            2. Редакційна комісія(2 депутати):

            –реєструє, узагальнює і подає головуючому поправки і пропозиції до проектів рішень ради, після їх голосування оформляє остаточну редакцію прийнятого рішення. Цей примірник підписується членом комісії не пізніше наступного дня після пленарного засідання.

            В роботі редакційної комісії беруть участь автори проекту рішення.

            3. Секретар сесії:

            – реєструє і подає головуючому пропозиції депутатів;

            – складає список бажаючих виступити і передає його головуючому;

– виконує інші доручення ради.

 

            Стаття 24.

            Виконавчий апарат ради:

            –за дорученням голови районної ради здійснює організаційно-технічне забезпечення підготовкипроведеннясесій;

            – проводить реєстрацію депутатів;

            – організовує ведення протоколу засідання;

            – реєструє депутатські запити;

            –відповідає за  друкування прийнятих рішень ради з примірника, підписаного  редакційною комісією;

            –  виконує інші доручення ради.

 

Глава 2.5. Підготовка питань на розгляд сесії ради.

            Стаття 25.

            1. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує заступник голови ради.            2. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його підготовка у відповідних постійних комісіях та президії ради, опублікування проектів рішень та порядку денного сесії на офіційному сайті Дрогобицької районної ради.

            3. Основою для формування порядку денного наступної сесії є план роботи ради. План роботи ради на наступний рік затверджується на останній сесії районної ради поточного року.

 

            Стаття 26.

            Право ініціювати розгляд питання на  сесії ради мають голова районної ради, депутати, постійні комісії, голова районної державної адміністрації, Асоціація сільських, селищних рад, депутати Верховної Ради України та Львівської обласної ради.

 

            Стаття 27.  

            1. Проект рішення, що виноситься на розгляд ради повинен мати такі реквізити: на бланку  рішення районної ради в  правому верхньому  куті "Проект", лівій стороні бланку - назву рішення; нижче текст проекту рішення із зазначенням виконавців, термін виконання, а також при необхідності - механізм виконання рішення з додатком техніко-економічного обгрунтування та розрахунку економічного ефекту від його прийняття.

            2. Проект рішення повинен складатись з таких частин:

      – мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

            – вирішальної,в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання;

            – заключної,в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення.

            3. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а при необхідності - висновки відповідних комісій ради чи управлінь (відділів, служб) районної державної адміністрації.

            4. Проект рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи):

            –автора проекту, заступникаголови районної ради, радникаголови радиз питань юридичного забезпечення,голови відповідної постійної комісії, керівника управління (відділу) райдержадміністрації, в компетенцію якого входить дане питання, атакож працівниківвиконавчого апарату районної ради, які готували проект рішення з даного питання.  При наявності в проекті рішень питань, які належать до компетенції інших керівників виконавчих органів - візи цих керівників. При наявності питань, які зачіпають інтереси більшості територіальних громад району – візу голови Асоціації сільських, селищних рад, а якщо окремих громад – візи відповідних сільських, селищних голів.

            5. Віза включає в себе назву посади візуючого, розшифровку підпису, дату візування. Візи проставляються на останньому аркуші проекту рішення, як правило, на зворотній стороні і розміщуються таким чином: зліва - назва посади, справа - підпис і розшифровка підпису, знизу під розшифровкою підпису - дата візування.

            6. Візування проекту рішення є обов’язковим. Зауваження і пропозиції до проекту рішення можуть викладатися на окремому аркуші.

            7. Текст проекту рішення друкується через півтора міжрядкового інтервалу. З обох сторін аркуша залишаються вільні поля. Ліве поле становить 35 мм, праве - не менше, ніж 8 мм, верхнє поле повинно мати 20 мм і нижнє - не менше, як 19 мм. Другий і наступні аркуші нумеруються. Номери листків проставляються посередині верхнього поля лицьової сторони аркуша.

 

            Стаття 28.

            1. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту  покладається на ініціаторів проекту.        

2. Готовність до розгляду питань на пленарному засіданніузгоджується президією ради після розгляду профільною постійною комісією ради і пропонується для формування порядку денного.

 

            Стаття 29.

            1. Проекти рішень ради та всіх матеріалів (документів), що мають безпосереднє до них відношення, подаються заступнику голови ради за 10 днів до відкриття чергової сесії.

            2. Виконавчий апарат ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями проектів рішень, що виносяться на розгляд ради. Зауваження комісій подаються в письмовій формі. Обговорення всіх проектів рішень у постійних комісіях закінчується за 10 днів до відкриття сесії, за винятком питань, які потребують невідкладного розгляду.

 

            Стаття 30.

            1. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що виносяться на розгляд ради, подаються постійними комісіями увиконавчий апарат ради,готуються для ознайомлення депутатів та публікуються на офіційному сайті Дрогобицької районної ради не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення сесії районної ради.

            2. При наявності електронної адреси в депутата районної ради, проекти рішень ради надсилаються на його електронну адресу не пізніше, ніж за три робочі дні до дня проведення сесії районної ради.  

            3. Ініціатор проведення позачергової сесії подає у виконавчий апарат ради проект рішення не пізніше ніж за один день до сесії.

            4. Проекти рішень районної ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради за адресою: drb-rayrada.gov.ua, в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

            Стаття 31.

            Узагальнені виконавчим апаратом ради пропозиції, зауваження до проектів рішень можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

 

            Стаття 32.

            Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться  з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.

           

 

Глава 2.6. Порядок денний сесії ради.

            Стаття 33.

            1. Порядок денний чергової сесії ради визначає питання, які вносяться на розгляд пленарних засідань ради.

            2. До порядку денного сесії президією ради включаються лише ті питання, документи з яких підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту.

            3. Відповідні постійні комісії ради подають президії ради свої висновки і пропозиції щодо готовності закріплених за ними для підготовки і доопрацювання питань про включення чи невключення їх до порядку денного сесії.

                       

            Стаття 34.

            1. Проект порядку денного сесії ради готується президією ради та доводиться до відома депутатіві населення через засоби масової інформації.

2. До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звітипостійних комісій ради, керівників органів, які рада утворює, обирає, призначає, а також звіти районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, виконання рішень ради та про виконання повноважень, делегованих їй радою.

3. Пропозиції до порядку денного сесії, внесені пізніше як за 10днів до відкриття чергової сесії, можуть бути включені у виняткових випадках до порядку денного сесії.

            4. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається  заступнику голови ради із супровідною запискою (обгрунтуванням) і проектом рішення чи іншого документу, завізованими усіма зацікавленими сторонами, який пропонується прийняти за цією пропозицією.

 

            Стаття 35. 

            1. Проект порядку денного сесії обговорюється і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

            2. Дебати щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводяться за скороченою процедурою.

            3. Рішення про включення питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії приймається, якщо за нього проголосувало не менше третини депутатів від їх фактичної кількості. Якщо за наслідками голосування ради питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим. Рішення про виключення питання з незатвердженого ще в цілому порядку денного приймається більшістю голосів депутатів від їх фактичної кількості.

            4. Рішення більшістю голосів від фактичної кількості приймаються лише з процедурних питань.

            5. Фактичною є та кількість депутатів, яка бере участь (присутня) в роботі сесії ради на момент прийняття відповідного рішення.

           

            Стаття 36.

            1. Питання порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено, чи відкладатися за  рішенням ради. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції, а також виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії.

            2. Для розгляду питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності чи виключення питань із затвердженого в цілому порядку денного приймається рішення.

            3. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

             

            Стаття 37.

            До порядку денного останнього пленарного засідання сесії кожного календарного року без голосування включається питання “Про участь депутатів в роботі ради та її органах за минулий рік” і здійснюється його розгляд згідно з цим Регламентом.

 

Глава 2.7.  Пленарні засідання ради.

            Стаття 38.

            1. Пленарним засіданням вважається засідання ради, яке проводиться з дотриманням статей 15 і 16 цього Регламенту.

            2. Виключно на пленарних засіданнях районної ради вирішуються такі питання:

            1) обрання голови, заступника голови ради, звільнення їх з посади;

            2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;

            3) утворення президії ради, затвердження положення про неї;

            4) затвердження за пропозицією голови районної ради структури, чисельності  виконавчого апарату ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату;

            5) затвердження Регламенту ради;

            6) затвердження плану роботи ради, заслуховування звіту про його виконання;

            7) заснування засобів масової інформації ради, призначення і звільнення їх керівників;

            8) заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;

            9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;

            10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;

            11) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів;

            12) здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;

            13) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району;

            14) прийняття рішень щодо об’єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;

            15) затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

            16) затвердження районного бюджету, внесення змін до нього, затвердження звітів про його виконання;

            17) розподіл переданих з обласного бюджету коштів у  вигляді дотацій, субвенцій відповідно між місцевими бюджетами сільських і селищних рад;

            18) вирішення   за  дорученням  відповідних  рад  питань  про продаж,  передачу в оренду або під  заставу  об'єктів  комунальної власності,  які забезпечують спільні потреби територіальних громад і  перебувають  в  управлінні районної  ради,  а  також придбання таких об'єктів в установленому законом порядку;

            19) вирішення в установленому  законом  порядку  питань  щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що  перебувають  в  управлінні районної ради, призначення і звільнення їх керівників;

            20) вирішення  відповідно  до   закону   питань   регулювання земельних відносин;

            21) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на   спеціальне   використання   природних   ресурсів районного значення,  а  також  про  скасування  такого дозволу;

            22) встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними  для  задоволення  питних,  побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

            23) прийняття  рішень  про  організацію  територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших  територій, що   підлягають   особливій   охороні;   внесення   пропозицій  до відповідних державних органів про оголошення  природних  та  інших об'єктів,  що мають екологічну,  історичну,  культурну або наукову цінність,  пам'ятками  історії  або  культури, які охороняються законом;прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

            24) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних рад рішень,  пов'язаних зі створенням спеціальних вільних  та інших зон,  зміною у статусі цих зон,  внесення до  відповідних органів пропозицій з цих питань;

            25) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;

            26) прийняття  рішень  щодо  делегування районній державній адміністрації окремих повноважень районної  ради;

            27) заслуховуваннязвітів голови Дрогобицької районної державної адміністрації,  його заступників,  керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації про виконання  програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету,  рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення райдержадміністрацією делегованих   їй  радою повноважень;

            28) прийняття   рішення   про   недовіру  голові райдержадміністрації;

            29) прийняття  рішень  про  звернення  до  суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади,  підприємств, установ та організацій,  які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних  інтересів,  а  також  повноваження районної ради та її органів;

            30) внесення до обласної державної адміністрації та Кабінету Міністрів  України  пропозицій  щодо голови райдержадміністрації;

            31) надання згоди на передачу об’єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ району та прийняття рішень про передачу об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, що перебувають в управлінні районної ради, у державну власність.

32) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради.

33) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

34) встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює районна рада, а також суб’єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств.      

            3. Районна рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання,  віднесені до її відання  Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

           

            Стаття 39.

            1. Ранкові пленарні засідання починаються о 10.00 і закінчуються о 14.00 год., вечірні проходять з 15.00 до 18.00 год. Після кожних двох годин роботи може оголошуватися перерва на 15 хвилин.

            2. На початку ранкового пленарного засідання (без включення цього питання до порядку денного засідання) відводиться до 30 хвилин для стислих (до трьох хвилин) виступів депутатів з внесенням пропозицій, оголошенням депутатських запитів, заяв, повідомлень. При цьому дебати не відкриваються.

            3. До порядку денного пленарнихзасідань ради під час її пленарної роботи включається не більше двох годин для проведення обговорення питань (в тому числі і заздалегідь визначених), які можуть бути не пов’язані з питаннями порядку денного сесії (“Різне”); при цьому рішення з обговорюваних питань у зазначений час радою не приймаються. Такі обговорення проводяться, якщо на засіданні присутні більше половини обраних депутатів ради. Час для таких обговорень виділяється після розгляду питань порядку денного.

 

            Стаття 40.

            Рішенням ради пленарнезасідання може бути продовжене понад визначений робочий час.

 

 

            Стаття 41.

            Оголошення про перерву в роботі сесії робить головуючий і повідомляє про початок наступного пленарногозасідання.

 

Глава 2.8. Ведення пленарних засідань.

            Стаття 42.

1.    Пленарнізасідання ради проводяться згідно з порядком, передбаченим цим Регламентом.

2.    На початку кожного пленарного засідання ради проводиться реєстрація депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні.

3.    Виконавчий апарат виготовляє друкований реєстр, у якому кожен депутат особисто реєструється. Реєстр передається головуючому на засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

4.    Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання районної ради неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, головуючий на пленарному засіданні може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання ради.

5.    Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному засіданні ради на вимогу депутатів проводить із залученням лічильної комісії перевірку кількості депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні, визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку із відсутністю на пленарному засіданні ради необхідної кількості депутатів, головуючий на пленарному засіданні відкладає пленарне засідання ради або закриває його.  

 

            Стаття 43.

            Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного пленарногозасідання ради, за винятком випадків передбачених цим Регламентом. У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення є недійсним.

 

            Стаття 44.

            1. Пленарнезасідання ради відкриває, веде і закриває голова районної ради.       2. У випадках, передбачених ст.20 Регламенту ці функції може здійснювати заступник голови районної ради або за рішенням ради один із депутатів ради.

            3. Під час розгляду питання персонально щодо головуючого на пленарномузасіданні, він звільняє місце, відведене для головуючого на засіданні, і ведення доручається іншій особі, зазначеній в підпункті2 цієї статті.

 

            Стаття 45.

            Головуючий на пленарному засіданні ради:

            - відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданні ради;

            - повідомляє раду про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин, робить повідомлення про присутніх на засіданні осіб за офіційним запрошенням і викликом;

            - вносить на обговорення проекти рішень, інші документи, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;           - організовує розгляд питань порядку денного;

            - оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

            - надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного оратора; - ставить запитання;

            - поза чергою ставить на голосування всі пропозиції  щодо процедури, порядку ведення засідання;

            - створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

            - проводить  голосування, оголошує його результати;

            - забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

            - робить офіційні повідомлення;

            - оголошує записки, які надійшли на його ім'я;

            - подає звуковий сигнал про закінчення часу, відведеного для виступу;

            - вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

            - позбавляє слова особу, яка без дозволу головуючого взяла слово для виступу;

- здійснює інші повноваження, що визначені у цьому Регламенті.

 

            Стаття 46.

            Головуючий на пленарному засіданні утримується від коментарів щодо виступу депутатів, крім випадків, передбачених даним Регламентом.

 

            Стаття 47.

            Головуючий на пленарному засіданні у першочерговому порядку має право вносити пропозиції з процедурних питань ведення засідання. Якщо з цих питань висуваються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження.

 

            Стаття 48.

            1. Головуючий на пленарному засіданні на свій розсуд може оголосити проведення рейтингового голосування з тої чи іншої пропозиції, щоб з'ясувати частину депутатів, які її підтримують або мають заперечення, та спрогнозувати хід пленарного засідання і розгляду питань.

            2. Рейтингове голосування проводиться без дебатів і здійснюється підняттям руки; при цьому підрахунок голосів не проводиться, про прийняття якогось рішення не оголошується.

            3. Головуючий на пленарному засіданні, голова ради, його заступник в рейтинговому голосуванні участі не беруть.

            4. Проведення рейтингового голосування не виключає можливості прийняття рішення з цього ж питання чи пропозиції згідно з Регламентом.

 

            Стаття 49.

            1. Якщо пленарне засідання сесії стає некерованим і головуючий на засіданні позбавлений можливості організувати роботу пленарного засідання, він має право покинути своє місце і засідання вважається перерваним на 30 хв.

            2. Коли ж і після перерви в сесійному залі панує атмосфера, що перешкоджає проведенню пленарного засідання, головуючий оголошує цього дня засідання закритим і призначає дату наступного засідання.

 

            Стаття 50.

            1. Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головуючим на пленарному засіданні. Він може об'єднати обговорення кількох, пов'язаних між собою питань порядку денного засідання.

            2. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається радою без обговорення.

 

            Стаття 51.

            На пленарному засіданні ради виступаючому забороняється вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій, перевищувати встановлений регламентом час або висловлюватись з необговорюваного питання.

 

 

            Стаття 52.

          Головуючий на пленарному засіданні на вимогу депутатів із залученням лічильної комісії проводить перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитись у зв'язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, закриває його або переходить до розгляду питань, які не вимагають прийняття рішень.

 

Глава 2.9. Організація розгляду питань.

            Стаття 53.

            1. Обговорення питання напленарному засіданні ради включає:

            - доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

            - співдоповіді (за необхідністю), запитання і відповіді на них;

            - виступ ініціатора внесення обговорюваної пропозиції;

            - виступи депутатів з обгрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків постійних комісій за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновками комісій;

            - внесення, обговорення і прийняття рішення щодо преюдиційних*і відкладальних питань та питань про неприйнятність, якщо такі є;

            - виступи по одному представнику від постійних комісій, якщо їх пропозиції не враховані і не були поширені серед депутатів згідно з поданням комісії;

            - виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції та групи;

            - виступи депутатів;

            - оголошення головуючим на засіданні припинення обговорення, інформації   про тих, що виступили і записалися на виступ;

            - внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім випадків коли пропозиції виносяться за спеціальною процедурою);

            - заключне слово доповідачів і співдоповідачів;

            -уточненняіоголошенняголовуючимпропозицій,якінадійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитись на голосування;

            - виступи з мотивів голосування;

            - голосування за проект рішення.

            2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий оголошує припинення обговорення або ставить на голосування питання про його продовження.

           

            Стаття 54.

            Тексти виступів депутатів, які записалися для виступів, але не мали змоги проголосити їх у зв’язку з припиненням дебатів, за проханням депутатів повинні бути включені до стенографічного звіту засідання, якщо вони подаються до виконавчого апарату ради відразу ж після закінчення пленарних засідань.

           

           Стаття 55.

            1. Час для доповідей на пленарному засіданні ради надається в межах 20 хвилин, для співдоповідей - до 15 хвилин. Для відповідей на запитання депутатів доповідачам - до 15 хвилин. Для виступів в обговоренні - до 5 хвилин. Повторні виступи депутатів не допускаються, крім заключного слова доповідача і співдоповідача.

            2. На прохання депутата час для виступу на засіданні може бути збільшений, якщо з цього питання рада прийняла процедурне рішення.

            3. При скорочених дебатах час для виступу надається в межах 3 хвилин, для відповіді на запитання депутата – до 5 хвилин.

            4. Для виступів щодо мотивів голосування - до 1 хвилини. Для інформації і заключного слова - до 5 хвилин.

            5. Тривалість обговорення одного питання порядку денного не повинна перевищувати, як правило, 2-х годин.

           

Стаття 56. 

            1. Процедурними є питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради. Вони не вимагають обговорення в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це приймається без обговорення більшістю голосів депутатів зареєстрованих на пленарному засіданні.

            2. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів зареєстрованих на пленарному засіданні.

           

            Стаття 57.

            З одного і того ж питання депутат може мати виступ у обговоренні і задати доповідачу питання. Право на повторний виступ мають голова, заступник голови районної ради, голови постійних комісій, керівники депутатських фракцій та груп.

 

            Стаття 58.

            1. Виступаючим на пленарних засіданнях ради надається час для виступів відповідно до затвердженого розпорядку роботи. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

            2. Для надання слова на більш тривалий час або для збільшення часу обговорення, ніж встановлено, рада приймає процедурне рішення.

            3. Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, головуючий може звернутись до виступаючого з проханням скоротити час або закінчити виступ.

 

            Стаття 59.

            Голові та заступникамголови райдержадміністрації, голові Асоціації сільських, селищних рад, сільським, селищним головам, народним депутатам та депутатам обласної ради надається право брати слово для виступу з обговорюваного питання.

 

            Стаття 60.

            Після припинення обговорення або після закінчення часу, відведеного для виступів з цього питання,  обговорення може відкриватися  знову тільки за рішенням ради.

 

            Стаття 61.

            Кожен бажаючий має право поставити доповідачуабо співдоповідачузапитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам ради (в порядку надходження) від різних зареєстрованих депутатських фракцій та груп.Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні ради.    

 

            Стаття 62.

            Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення з  нього чи відкладення на друге читання не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається з початку.

 

            Стаття 63.

            1. Під час обговорення будь-якого питання, але до початку виступів з мотивів голосування щодо нього, депутат може внести мотивовану пропозицію про перерву засідання, перенесення розгляду питання порядку денного або проведення закритого засідання з цього питання. Така пропозиція є процедурною і ставиться на голосування без обговорення.

            2. Після перерви і відкриття наступного засідання продовжується розгляд того ж питання, якщо його не було завершено.

 

            Стаття 64.

            За мотивованим зверненням двох або більше уповноважених представників зареєстрованих депутатських фракцій та груп головуючий на засіданні може оголосити перерву засідання до 30 хвилин.

 

Глава 2.10. Прийняття рішень.

            Стаття 65.

            1. Рішення районної ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після їх обговорення.

            2. Рішення ради може прийматися без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує на пленарному засіданні проти цього.

            3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.

            4. Зауваження, поправки, доповнення до проекту рішень подаються усно або письмово головуючому, в тому числі і під час обговорення. Подані поправки і доповнення до проекту рішення ставляться на голосування.

            5. Пропозиція, яка не отримала необхідної кількості голосів, вважається відхиленою. Таке відхилення заноситься до протоколу пленарного засідання.

           

            Стаття 66.

            1. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів  від загального складу ради, крім випадків обумовлених законодавством і цим Регламентом.

            2. Рішення про вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на засіданнях ради та її органів є процедурним.

           

            Стаття 67.

            1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування з нього.

            2. Початок голосування головуючий на засіданні погоджує з присутніми депутатами, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також  вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги закону, регламенту або з цих питань надійшли пропозиції від депутатів.

            3. При відсутності зауважень, поправок чи доповнень до проекту рішення воно голосується в цілому.

4. Якщо до проекту рішення або його окремих пунктів  є пропозиції, доповнення,  уточнення,   голосування   проводиться   по   пунктах   цього  рішення  з   врахуваннямГлави2.13 цього Регламенту. При цьому проект рішення голосується першим, а пропозиції, доповнення і уточнення голосуються в порядку надходження. Після цього проект рішенняголосується в цілому.

            5. У випадку, коли рішення неможливо прийняти за розбіжністю пропозицій та їх великою кількістю, воно приймається спочатку в першому читанні, а після збору зауважень і пропозицій від постійних комісій, окремих депутатів та узгодження - в другому читанні.      

 

            Стаття 68.

            1. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може   перервати голосування.           З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

            2. За мотивованою пропозицією лічильної комісії рада може прийняти рішення про повторне голосування.

 

            Стаття 69.   

            1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, прямо передбачених Законом, у яких рішення приймаються таємним голосуванням.
           Відкрите поіменне голосування здійснюється:
       - за допомогою програмно-технічного комплексу системи електронного голосування з фіксацією результатів голосування;
   - у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою системи електронного голосування або у разі прийняття процедурного рішення Радою про незастосування при голосуванні цієї системи – шляхом оголошення позиції депутата: в ході голосування голова лічильної комісії (член лічильної комісії) оголошує в алфавітному порядку прізвища депутатів. Депутат прізвище, якого оголошено, заявляє про свою позицію “за”, “проти”, “утримався”, результати поіменного голосування фіксуються. Після підрахунку голосів члени лічильної комісії підписують ці списки і вони долучаються до протоколу засідання сесії.
      Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню, а також наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
      Таємне голосування проводиться виключно у випадках, прямо передбачених законом, шляхом заповнення бюлетенів та проведення подальшого підрахунку.

            2. Для проведення таємного голосування і встановлення його результатів рада обирає з числа депутатів тимчасову лічильну комісію. До тимчасової лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті на посаду або до складу органів, що обираються.

            3. Тимчасова лічильна комісія обирає із свого складу голову і секретаря комісії. Рішення тимчасової лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

            4. Бюлетені для таємного голосування, з питань що поставлені на голосування,  у необхідній кількості виготовляються під контролем тимчасової лічильної комісії за встановленою нею формою. У бюлетені для таємного голосування зазначається мета виборів.

            5. В бюлетень для таємного голосування вносяться всі кандидатури, схвалені радою. Список схвалених радою кандидатур передається тимчасовій лічильній комісії головуючим на засіданні ради.

    6. Час, місце і порядок проведення голосування визначаються тимчасовою лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Тимчасова лічильна комісія  перед початком голосування перевіряє наявність кабін (приміщень) для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосуваннятазабезпечує всі необхідні умови для додержання таємного голосування.

        7. Кожному депутату тимчасовою лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним посвідчення  та особистого підпису в реєстрі про отримання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін (приміщень) для таємного голосування. Депутат заповнює бюлетень у кабіні для таємного голосування.

     8. Голосування проводиться шляхом ставлення відмітки у квадраті навпроти кандидата, за якого голосує депутат. В бюлетені для таємного голосування депутат ставить позначку навпроти не більше однієї кандидатури. Бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.

        9.  Після закінчення голосування тимчасова лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени тимчасової лічильної комісії.

      10. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, або ті на яких не зроблено жодної відмітки, або зроблено більше однієї відмітки. Додатково вписані у бюлетені прізвища при підрахунку не враховуються. Якщо в скриньці для таємного голосування виявиться більше бюлетенів, ніж їх видано згідно з реєстром, результат виборів анульовується і проводиться переголосування.

       11. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість голосів депутатів від загального складу ради. Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо бюлетнів для таємного голосування депутатами одержано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення.

     12. Кандидат вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він отримав більшість голосів депутатів від загального складу ради.

       13. Якщо жоден кандидат не отримає при першому голосуванні більшості голосів від загального складу ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні, не враховуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої кандидатури, або щодо двох кандидатур які були внесені в бюлетені при першому голосуванні.

    14. Якщо в результаті зняття кандидатами своїх кандидатур залишається один кандидат, щодо нього проводиться повторне голосування.

       15. У   разі   якщо   жоден   кандидат  і  після   повторного  голосування  не  отримає

більшості голосів від загального складу ради, проводяться повторні вибори.

   16. Результати таємного голосування тимчасова лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі присутні її члени. У разі незгоди будь-кого з членів тимчасової лічильної комісії з протоколом, він викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

       17. За   доповіддю   тимчасової   лічильної   комісії   рада   відкритим  голосуванням

приймає рішення щодо затвердження результатів голосування.

       18. У    разі    виявлення    тимчасовою    лічильною    комісією   порушень    порядку

голосування результати голосування оголошуються. Про порушення тимчасова лічильна комісія доповідає раді, яка приймає рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про затвердження підсумків голосування або про переголосування чи проведення нових виборів).

 

            Стаття 70.

1.    Рада не може приймати рішення, які суперечать Конституції України, чинним законам України, ратифікованим міжнародним договорам чи угодам та цьому Регламенту.

2. Рішення районної ради підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Рішеннями районної ради не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

3. Рішення районної ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

           

           Стаття 71.

1.  За мотивованим подання голови ради, його заступника, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення або скасувати його. 

2.  Рада може змінити, доповнити або скасувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків передбачених підпунктом 3 ст.71 цього Регламенту.

3.  Рада не може вносити зміни, доповнення або скасувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

4.  Профільна постійна комісія ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень чи скасування раніше прийнятих радою рішень.

5.  Рішення про внесення змін, доповнень чи скасування раніше прийнятого рішення ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни, доповнення чи яке скасовується. 

 

            Стаття 72.

            Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній термін введення цих рішень в дію.

 

            Стаття 73. 

            Тексти прийнятих радою рішень оформляються виконавчим апаратом ради  та автором рішення і в 5-и денний термін подаються на підпис головуючому на пленарному засіданні. Підписані рішення на протязі трьох днів публікуються на офіційному сайті Дрогобицької районної ради.

 

            Стаття 74.

            1. Підписане рішення є оригіналом і зберігається у виконавчому апараті ради. Всі інші примірники є копіями.

            2. Оприлюденню підлягають рішення нормативно-правового характеру та інші рішення, визначені радою. Рішення ради оприлюднюються шляхом опублікування.

            3. В разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту оригіналу рішення,  виправлення проводиться негайно, але не пізніше 3-х днів з дня виявлення невідповідності.

            4. Рішення ради про затвердження районного бюджету оприлюднюється шляхом розміщення в засобах масової інформації. З метою економії бюджетних коштів може бути оприлюднений лише текст самого рішення (без додатків). В такому випадку у випуску газети, в якому оприлюднено текст рішення, після пубілкації розміщується інформація про спосіб оприлюднення додатків до рішення.

 

Глава 2.11. Порядок надання слова.

            Стаття 75.

            1. Заява про надання слова на пленарному засіданні подається в письмовій формі на ім’я головуючого на засіданні після затвердження розкладу розгляду питань на пленарних засіданнях і реєструється в секретаріаті сесії ради. В заяві вказується: від якої депутатської фракції та групи або постійної комісії уповноважений виступити депутат, чи він виступає особисто.

            2. При розгляді будь-якого питання усписку бажаючих виступити прізвище однієї і тієї ж особи може міститися лише один раз.

3. Головуючий на засіданні надає слово для виступу і вразі усного звернення депутата.

            4. Головам постійних комісій, головам (уповноваженим представникам)депутатських фракцій ігруп слово для виступу надається обов'язково (при їх бажанні) в межах відведеного часу для виступів.

 

            Стаття 76.

            1. Голова, заступник голови ради, голова і заступники голови районної державної адміністрації, голова Асоціації сільських, селищних рад, депутати Верховної Ради України та Львівської обласної ради мають право в будь-який час брати слово для виступу з обговорюваного питання, якщо воно стосується кола їх діяльності або для постановки преюдиційного питання чи питання про відкладення або неприйнятність, але не більше двох разів з одного питання на одному і тому ж засіданні.

            2. Якщо особа, зазначена в частині 1 цієї статті, виступила з обговорюваного питання після припинення дебатів або після закінчення часу, відведеного для виступів у дебатах, то дебати вважаються відкритими знову. Якщо такий виступ відбувся в ході дебатів, то депутатська фракція та група, яка вичерпала свій час на обговорення питання, що розглядається, отримує додатково час для виступів, рівний четвертій частині того часу, що їй надавався.

 

            Стаття 77.

            1. Депутату, який вніс пропозиції, чи поправку, за його проханням надається слово для виступу.

2. Депутатом може бути продовжений час для виступу за рахунок часу іншого депутата, якщо останній був внесений до списку виступаючих.

           3. Додатковий час для виступу надається лише один раз.

 

            Стаття 78.

            1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ, або передати своє право на виступ іншому депутату, чи помінятись з ним чергою, повідомивши про це письмово секретарясесії.

            2. У разі відсутності депутата в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо не передав свого права на виступ згідно з частиною 1 цієї статті.

 

            Стаття 79.

            Слово щодо порядку ведення засідання ради, постановки преюдиційного чи відкладального питання або питання про неприйнятність, для довідки, внесення фактичної поправки або заперечення щодо неї, відповіді на запитання і роз’яснень надається головуючим на засіданні позачергово, але не перериваючи оратора.

 

 

            Стаття 80.

            Доповіді, співдоповіді, виступи у дебатах, заяви, запити виголошуються з трибуни. Слово для виступу присутнім або запрошеним особам, що надали відповідну заяву, надається згідно рішення ради.

 

Глава 2.12. Розгляд питань про неприйнятність,
преюдиційних та відкладальних питань.

            Стаття 81.

            1. В ході обговорення резолюції, пропозиції, рішення та його структурних частин депутати, голова, заступник голови ради, голова, заступники голови райдержадміністрації, голова Асоціації сільських, селищних рад в будь-який момент можуть порушити питання про їх неприйнятність на підставі:

            1) їх невідповідності ратифікованим міжнародним договорам і угодам;

            2) їх невідповідності Конституції або чинним законам;

            3) що їх прийняття не входить до компетенції ради;

            4) що наслідком їх прийняття буде неузгоджене скорочення надходжень або виникнення чи збільшення видатків з бюджету.

2. Рішення з питань про їх неприйнятість приймають більшістю від фактичної кількості депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

 

            Стаття 82.

            1. Депутати, голова, заступник голови ради, голова та заступники голови райдержадміністрації, голова Асоціації сільських, селищних рад до початку дебатів і в ході їх можуть поставити преюдиційне або відкладальне питання щодо обговорюваного питання порядку денного, документа, рішення чи їх структурної частини, пропонуючи не розглядати його взагалі або відкласти його розгляд чи прийняття остаточного рішення з нього до настання певних обставин чи здійснення певних дій. У ході дебатів постановка зазначених питань здійснюється в письмовій формі на ім’я головуючого на засіданні; після припинення дебатів слово для постановки цих питань надається за усним зверненням.

2. Рішення з преюдиційних і відкладальних питань приймаються більшістю голосів депутатів від  фактичної кількості депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

 

            Стаття 83.

            1. Розгляд і прийняття рішень щодо питання про неприйнятність, преюдиційного чи відкладального питання здійснюються відразу після їх внесення; дебати проводяться за скороченою процедурою. З’ясування, обговорення і прийняття рішення з цих питань передує голосуванню щодо змісту самого тексту, до якого вони внесені.

            2. Якщо структурна частина документа, щодо якої поставлені зазначені питання, передається в комісії та інші органи для підготовки висновків, розгляд інших частин цього документа може бути продовжено. В спірних випадках рада приймає процедурне рішення з цього питання.

 

            Стаття 84.

            В будь-який час може бути внесено пропозицію про відхилення документа, вилучення його структурної частини або пропозиції, щодо яких поставлено питання про неприйнятність, преюдиційне чи відкладальне питання. Обговорення цієї пропозиції проводиться одночасно з обговоренням зазначених питань; пропозиція про вилучення ставиться на голосування першою.

 

            Стаття 85.

            Якщо питання про неприйнятність або преюдиційне питання пов’язане з тим, що обговорювана пропозиція, документ чи його структурна частина можуть бути прийняті лише після прийняття рішень референдумом, або,якщовони суперечать Конституції або чинним законам України, рада більшістю голосів відфактичної кількості депутатів, присутніх на пленарному засіданні,може прийняти рішення про доцільність продовження їх розгляду, але без голосування в цілому і без введення акта в дію.

 

            Стаття 86.

            1. Після доопрацювання тексту, щодо якого прийнято рішення про неприйнятність, профільна постійна комісія вносить повторно відповідний текст на розгляд ради.

            2. У разі, коли текст доопрацьовано з метою зняття питання про неприйнятність, він підлягає розгляду в загальному порядку, не виключаючи нового висунення питання про неприйнятність.

            3. Якщо у висновку профільної постійної комісії підтримуються питання про неприйнятність, головуючий на засіданні вносить пропозицію про вилучення відповідного тексту. Якщо у висновку профільної постійної комісії зазначені питання про неприйнятність відхилені вмотивовано, то відповідний текст розглядається радою по суті.

            4. У випадку коли голова, заступник голови ради, райдержадміністрація підтримують питання про неприйнятність, рада може прийняти рішення про внесення відповідних змін чи доповнень до рішення. Якщо до рішення рада відповідні зміни чи доповнення не вносить, питання про неприйнятність знімається з розгляду і на голосування не ставиться.

 

Глава 2.13. Порядок голосування пропозицій.

            Стаття 87.

            1. Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб виявити дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.

            2. Ні за яких умов голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій.

 

            Стаття 88.

            1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відхилені.

            2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування також.

            3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки, поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко, або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений радою текст. У разі необхідності процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.

            4. Відхилені радою пропозиції і поправки при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж порядку денного) щодо вже прийнятого відповідного їм тексту на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

 

            Стаття 89.

            1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного і того ж питання, виключають одна одну, рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє при цьому з них ту, яка є прийнятою для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших і решта на голосування не ставиться. Вибір прийнятої для подальшого розгляду пропозиції здійснюється відповідною більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

            2. Висунуті щодо пропозицій питання про неприйнятність, преюдиційні чи відкладальні питання ставляться на голосування в цій послідовності, але до голосування щодо пропозиції в цілому.

            3. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена президією ради, вона ставиться на голосування першою.

 

            Стаття 90.

            1. Якщо всі поставлені на голосування частини пропозиції чи поправки прийняті, а в результаті голосування в цілому пропозиція чи поправка відхиляється, або якщо всі поставлені на голосування частини пропозиції чи поправки відхиляються, то пропозиція чи поправка вважається відхиленою в цілому.

            2. Прийняття рішення при голосуванні пропозицій, поправок по частинах здійснюється тїєю ж більшістю голосів депутатів, що й під час прийняття її в цілому.

            Стаття 91.

            1. Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше від самої пропозиції. Якщо внесена поправка має за мету відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.

            2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше ніж основна поправка. У поправку до поправки за допомогою голосування зміни і доповнення не вносяться, а подаються окремою пропозицією.

            3. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок,проводиться голосування за поправки в порядку їх надходження. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

 

            Стаття 92.

            1. У ході розгляду пропозицій і поправок, що стосуються цих пропозицій, можуть вноситися пропозиції про вилучення їх в цілому або їх частин. Рішення про вилучення приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

            2. Відхилення пропозиції про вилучення тексту, який не був раніше прийнятий радою, не прийняттям рішення про його схвалення, не виключає необхідності проведення обговорення і голосування щодо його суті на загальних засадах.

            3. У разі внесення пропозицій про вилучення частини тексту з пропозиції чи поправки, головуючий на засіданні за своїм розсудом для зменшення кількості голосувань може поставити на голосування цю частину тексту як поправку з прийняттям рішення щодо її підтримки. Ініціатор пропозиції про вилучення частини тексту може внести свою пропозицію в такій же формі.

           

           Стаття 93.

            1. Тексти пропозицій чи поправок, що будуть ставитись на голосування повинні оголошуватися; при цьому називається ініціатор внесення тексту або той, хто вніс його за своєю підтримкою.

            2. Перед голосуванням з кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.

            3. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.

            4. Після закінчення голосування голова лічильної комісіїоголошує його остаточнірезультати, а головуючий повідомляє проприйняття рішення.

 

Глава 2.14. Дисципліна і етика пленарних засідань.

            Стаття 94.

            1. На пленарному засіданні ради оратор не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити оратора про недопустимість таких висловлювань і закликів, або зупинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

            2. Якщо головуючий звертається до оратора, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в іншому випадку головуючий на засіданні має право зупинити його виступ.

            3. Якщо оратор виступає на засіданні без дозволу головуючого, мікрофон може бути виключено без попередження.

            4. Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється з не обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу оратора, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до стенограми засідання.

            Стаття 95.

            1. Якщо депутат вважає, що оратор або головуючий на пленарному засіданні невірно тлумачать його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надане слово. Якщо подібна інформація, на думку депутата, міститься у поширених через виконавчий апарат ради інформаційних матеріалах, то головуючий на засіданні надає депутату слово в кінці засідання за його письмовим зверненням.

 

            Стаття 96.

      1. Під час пленарного засідання ради депутати не повинні заважати ораторам і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (криком, оплесками, вставанням тощо).

            2. Головуючий на пленарному засіданні продовжує час для виступу оратора терміном, на який виступ оратора переривався, якщо це не пов’язано з застосуванням до оратора заходів впливу щодо порушення ним вимог Регламенту.

 

            Стаття 97.

      Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги. У таких випадках за висновком постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності і правопорядку рада без обговорення може прийняти рішення про позбавлення депутата права брати участь у роботі пленарних засідань до завершення даної сесії. Це рішення доводиться до відома виборців.

 

            Стаття 98.

            1. У разі грубого порушення дисципліни або створення перешкод у проведенні пленарного засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

            2. Якщо під час засідання ради у будинку ради депутат вчинить дії, що містять ознаки злочину, дебати зупиняються. Головуючий на засіданні повідомляє про факт, що відбувся, закриває засідання і негайно звертається до правоохоронних органів з проханням вжити заходи впливу. Коли зазначені дії вчинені до відкриття пленарного засідання, під час його перерви чи після закриття, головуючий на засіданні повідомляє раду про них після перерви або при відкритті найближчого засідання.

 

            Стаття 99.

            1. Після розгляду питання порядку денного або в кінці пленарного засідання депутат має право звертатися до головуючого на засіданні із зауваженнями і запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення пленарного засідання; при цьому депутат може зажадати відповідей на його запитання і дати їм оцінку. Під час пленарного засідання депутат може вносити пропозиції з зазначених питань. Головуючий зобов’язаний надати роз’яснення по даних питаннях.

 

 

 

Глава 2.15. Протокол і справа засідання.

            Стаття 100.

            1. Засідання ради протоколюються. Ведення протоколу пленарногозасідання здійснює виконавчий аппарат  ради. Протокол засідання ради підписується головуючим на засіданні.

            2. У протоколі пленарногозасідання ради зазначається: дата, час і місце засідання; кількість депутатів присутніх на засіданні, питання порядку денного внесені на розгляд; назви документів, поширених серед депутатів для цього засідання; прізвища головуючого на засіданні і виступаючих; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.

 

            Стаття 101.

            1. До протоколупленарногозасідання ради додається:

            – інформація про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

            – інформація про реєстрацію запрошених;

            – результати поіменного та таємного голосування;

            –  повні результати голосування;

            – висновки комісій ради щодо питань, які розглядаються на засіданні;

            – тексти не виголошених виступів депутатів;

– окремі думки депутатів щодо прийнятих радою рішень;

– стенографічний запис засідання ради.

 

             Стаття 102.

            1. Протокол пленарногозасідання ради є офіційним документом пленарних засідань, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення радою.

            2. Протоколи пленарнихзасідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення з відома заступника голови ради.

 

Розділ 3.  Депутати, посадові особи і

органи районної ради.

 

Глава 3.1.  Депутати районної ради.

            Стаття 103.

1.    Порядок діяльності депутата ради, його права, обов’язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації»,іншими законами Українитацим Регламентом.

2.    Депутат ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосування за виборчими списками від організацій політичних партій (виборчих блоків) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами району.

3.    Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів районною виборчою комісією в день відкриття першої сесії районної ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної ради.

4.    Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради як представницького органу місцевого самоврядування.

5.    Депутат ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.     

           

            Стаття 104.

            Депутатам районної ради видаються посвідчення депутата та депутатський значок.

 

            Стаття 105.

            До діяльності депутата належить:

–   дотримання Конституції України, законів України, нормативно-правових актів, 

     що визначають порядок діяльності ради та  Регламенту ради;

            –   участь у  пленарному засіданніради;

            –   участь у засіданнях постійних та інших  комісій ради, до складу яких обрано  

     депутата;

            –   виконання доручень ради та її органів;

            –   робота над документами ради та виконання інших депутатських повноважень;

            –   робота у виборчому окрузі.

 

            Стаття 106.

            1. Участь у пленарнихзасіданнях ради та її органів, виконання доручень ради, її органів є підставою для звільнення  депутата від виконання службових  обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи.

            2. Рішення про відрядження депутата (за його згодою) для виконання депутатських повноважень та доручень ради приймають: рада, голова, заступник голови ради, президія ради. Ці ж органи і посадові особи формулюють завдання на відрядження депутата.

            3. Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарнихзасіданнях ради та її органів, до яких його обрано. Депутат не може не брати участі в голосуванні, за винятком випадків, якщо рада приймає рішення щодо нього персонально.

            4. Відсутність депутата на пленарнихзасіданнях ради допускається лише з поважних причин.

            5. Депутат, який не може взяти участь в одному  чи кількох наступних пленарних засіданнях, повинен письмово із зазначенням причин повідомити завчасно про це виконавчий апарат ради.

            6. Після закінчення сесії ради, на підставі відомостей реєстрації депутатів, районна рада направляє керівникам місцевих організацій політичних партій, представлених у районній раді, та керівникам депутатських фракцій районної ради, листи-повідомлення щодо депутатів, членів відповідної партії (фракції), які без поважних причин були відсутні на сесії районної ради.

            За рішенням районної ради, в засобах масової інформації може бути опублікована інформація про відсутність депутатів на сесії без поважних причин.

 

            Стаття 107. 

            1. Повноваження депутата ради припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними  документами, без прийняття рішення відповідної ради у разі:

          1) його відкликання виборцями  у  встановленому  цим  Законом порядку;
          2) припинення   його   громадянства  України  або  виїзду  на постійне проживання за межі України;
         3) обрання або призначення його на посаду, зайняття  якої  згідно з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень;
          4) обрання його депутатом іншої місцевої ради;
          5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
          6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його  засуджено  до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким його  притягнуто  до  відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або   правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням  функцій  держави  або місцевого самоврядування;

          7) його смерті.
         2. Повноваження  депутата  місцевої  ради  можуть припинятися достроково також за рішенням відповідної ради у зв'язку:

    1) з набранням законної сили обвинувальним вироком  суду, за яким  його  засуджено до покарання,  не пов'язаного з позбавленням волі;
         2) з особистою заявою депутата місцевої  ради  про  складення ним депутатських повноважень.
         3. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата ради вирішуються судом.

         4. У разі дострокового припинення  повноважень  депутата місцевої  ради  вибори  чи  заміщення  депутата,  який  достроково припинив   повноваження,  проводяться  відповідно до закону про місцеві вибори.

 

Глава 3.2. Депутатськіфракціїтагрупи.

            Стаття 108.

1.  Депутати ради об’єднуються у депутатські групи та фракції.

2.  Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами ради, які обрані за списками політичних партій, що за результатами виборів увійшли до складу ради.

3.  Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.

4.  Депутат ради може входити лише до однієї депутатської фракції.

5.  Депутатські групи формуються не менше як 5 депутатами ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах на основі їх взаємної згоди.

6.  До складу депутатської групи входять позапартійні депутати ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.

7.  Депутати ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.

8.  Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

9.  Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата ради до депутатської фракції та групи, його входу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом.   

 

            Стаття 109.

            1. Депутатська фракція та група можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

            2. Депутат повідомляє шляхом подання заяви керівника фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції, після чого фракція приймає відповідне рішення.

            3. Керівник фракції письмово повідомляє голову ради про прийняте рішення.

            4. При надходженні до ради письмового повідомлення на ім’я голови ради про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні ради доводиться до відома депутатів ради.

 

            Стаття 110.

      1. Депутатські фракції та групи проводять свої засідання відкрито, гласно.

            2. Голова (уповноважений представник) депутатської фракції, групи може в письмовій формі доручити виконання закріплених за цим Регламентом функцій будь-кому з членів депутатської фракці, групи.

            3. Депутатські фракції та групи мають право на пропорційне (виходячи із кількості їх членів) представництво в усіх органах ради.

            4. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного.

            5. Депутатська фракція та група, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення дебатів.

            6. Депутати, депутатські фракції та групи можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації.

            7. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені ради.

            8. Депутатські фракції та групи і їх члени мають й інші права, передбачені Конституцією України, законами України та цим Регламентом.

 

            Стаття 111.

            За зверненням голови (уповноваженого представника) депутатської фракції та групи, виконавчий апарат ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи та публікує їх на офіціному сайті Дрогобицької районної ради.

 

            Стаття 112.

            Голова ради забезпечує зареєстровані депутатські фракції та групи  приміщеннями, необхідним устаткуванням тощо, відповідно до поданих заяв.

 

 

Глава 3.3. Голова районної ради.

            Стаття 113.

            1. Голова районної ради обирається Дрогобицькою районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

            2. Голова районної ради виконує свої обов'язки до припинення ним повноважень депутата ради відповідногоскликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

            3. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати іншого   представницького   мандату,  суміщати  свою  службову діяльність з іншою роботою,  у тому числі на  громадських  засадах (крім  викладацької,  наукової  та  творчої  у  позаробочий  час), займатися  підприємницькою  діяльністю,   одержувати   від   цього прибуток.

            4. У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним  раді  і  може бути   звільнений   з   посади  радою,  якщо  за  його  звільнення проголосувало не менш як  дві  третини  депутатів  від  загального складу ради шляхом таємного голосування.

            5. Питання про звільнення голови ради може  бути  внесено  на розгляд  ради  на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

Звільнння особи з посади голови ради немає наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.

            6. Повноваження голови ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради, а також у інших передбачених законодавством випадках.

7. Зазначені у підпункті 6 статті 113 цього Регламенту повноваження голови ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений пункт.

8. У випадках, коли повноваження голови ради припиняються у зв’язку з набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

 

            Стаття 114.

            1. Голова районної ради:

            1) скликає  сесії  ради,  повідомляє  депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

            2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її  розгляд,  доведення  рішень  ради  до  виконавців,   організує контроль за їх виконанням;

            3) представляє  раді  кандидатуру  для  обрання   на   посаду заступника  голови  ради;  вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради,  її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

            4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

            5) координує  діяльність  постійних  комісій  ради,  дає   їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

            6) організовує надання депутатам  допомоги  у  здійсненні  ними своїх повноважень;

            7) організовує   відповідно   до    законодавства    проведення референдумів  та  виборів  до  органів державної влади і місцевого самоврядування;

            8) організовує  роботу  президії  ради;

            9) призначає  і  звільняє  керівників  та  інших  працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

            10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

            11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

            12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради, фінансові документи;

            13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадянта доступ до публічної інформації ради, веде особистий прийом громадян;

            14) забезпечує  гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами  проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, забезпечує оприлюдненняпроектів та рішеньрайонної ради;

            15) представляє  раду  у  відносинах  з  державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами,адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх  відносинах відповідно до законодавства;

            16) за  рішенням  ради  звертається  до  суду  щодо  визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади,  підприємств, установ та організацій,  які обмежують права територіальних громад у  сфері  їх  спільних  інтересів,  а також повноваження  сільських, селищних, районноїрад та їх органів;

            17) звітує перед радою про свою діяльність  не  менше  одного разу  на  рік,  а  на  вимогу  не  менш  як  третини депутатів - у визначений радою термін;

            18) вирішує інші питання, доручені йому радою.

            2. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

 

Глава 3.4. Заступник  голови районної ради.

            Стаття 115.

            1. Заступник голови районної ради обирається відповідною радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом  таємного голосування  за пропозицією голови районної ради і  здійснює  свої  повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідногоскликання, крім випадків дострокового припинення повноважень.

            2. За рішенням районної ради заступник голови районної ради вважається обраним, якщо за ньогопроголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

            3. Заступник голови ради можебути достроково звільненимз посади за  рішенням  ради,  яке   приймається   шляхом   таємного голосування.  Питання  про його  звільнення  може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

Звільнння особи з посади заступника голови ради немає наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.

            4. Повноваження заступника голови ради можуть також бути достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень заступника голови ради, а також у інших передбачених законодавством випадках.

5. Зазначені у підпункті 4 статті 115 цього Регламенту повноваження заступника голови ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади заступника голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений пункт.

          6. У випадках, коли повноваження заступника голови ради припиняються у зв’язку з набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

            7. Заступник голови ради в разі відсутності голови ради або неможливості  виконання ним своїх обов'язків з інших причин здійснюєповноваження голови районної ради.

            8. Заступник голови ради працюєу раді на постійній основі. На нього  поширюються  вимоги  щодо  обмеження  сумісності йогодіяльності з іншою роботою (діяльністю),  встановлені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” для голови ради.

 

Глава 3.5. Президія районної ради.

            Стаття 116.

            1. Президія районної ради утворюється  радою на весь строк повноважень ради і є підзвітним раді дорадчим органом.

            2. Президія ради попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань,  що передбачається  внести  на  розгляд ради.  Президія ради приймає рішення, які мають дорадчий характер.

            3. До складу президії  ради  входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, голови(уповноважені представники) депутатських фракцій та груп.

            4. Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

 

Глава 3.6. Постійні та тимчасові комісії ради.

            Стаття 117.

            1. Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх компетенції та здійснення контролю за виконанням рішень ради.

2. Повноваження постійних комісій ради визначаються Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та Положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.

 

            Стаття 118.

1. Рада утворює і обирає постійні комісії на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.         Кількісний склад кожної комісії визначається радою. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.

2. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, заступник голови ради.

3. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.

4. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

5. Висновки, рекомендації та протоколи засідань постійних комісій ради зберігаються весь термін діяльності ради відповідного скликання, а потім передаються до архіву. Діловодство постійних комісій ради забезпечують їх голови та секретарі.

6. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

            7. Головою постійної комісії ради не може обиратися депутат, який є заступником голови районної державної адміністрації, керівником однопрофільного до комісії структурного підрозділу.

 

            Стаття 119.

            1. Тимчасові  контрольні  комісії  ради є органами ради,  які обираються  з  числа  її  депутатів  для  здійснення  контролю   з конкретно  визначених  радою  питань,  що  належать до повноважень місцевого  самоврядування.  Контрольні  комісії  подають  звіти  і пропозиції на розгляд ради.

            2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання,  персональний склад  комісії  та  її  голову вважається  прийнятим,  якщо  за  це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

            3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться у відкритому або закритому режимі.  Депутати,  які входять до складу тимчасової контрольної комісії,  та залучені комісією для участі в її  роботі спеціалісти,   експерти,   інші  особи  не  повинні  розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

            4. Повноваження    тимчасової    контрольної    комісії    ради     припиняються    з з  моменту  прийняття радою остаточного рішення щодо результатів  роботи  цієї  комісії,  а  також  у  разі  припинення повноважень ради.

            5. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.

 

Глава 3.7. Виконавчий апарат районної ради.

            Стаття 120.

            1. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами та цим Регламентом.

            2. Виконавчий  апарат  ради здійснює організаційне,  правове, інформаційне,   аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів,  сприяє здійсненню радою  взаємодії і зв'язків з територіальними громадами,   місцевими  органами  виконавчої  влади,  органами  та посадовими особами місцевого самоврядування.

            3. Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням голови районної ради.

            4. Виконавчий   апарат   ради   за   посадою   очолює  голова  районної ради.

 

 

Розділ 4. Депутатськийзапит,депутатське звернення

та депутатськезапитання.

            Стаття 121.

            Депутат районної ради має право звернутися до керівників ради та її органів, керівників органіввиконавчої влади,  підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також сільських, селищних голів з питань, віднесених до відання ради.

            Депутати ради, відповідно до Закону України «Про статус депутаті вмісцевих рад», мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.  

 

            Стаття 122.

            1. Депутатський запит - це підтримана радоювимога депутата дозазначених в статті 121 цього Регламенту осіб, вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з  питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради. Депутатський запит повинен включати коротку характеристику фактичного стану справи, що є його предметом і проблеми, що виникають з цього стану.

2. Депутатський запит може бути внесений  депутатом  або  групою  депутатів  попередньо або на пленарному засіданні у письмовій чи усній формі. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

3. По кожному депутатському запиту рада приймає рішення.

            4. Голова ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

            5. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані  у встановлений радою строк  дати офіційну письмову  відповідь  на  нього  раді і депутату районної ради.

            6. Облік і контроль за виконанням депутатських запитів здійснює виконавчий апарат ради.

 

            Стаття 123.

            1. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою термін надати офіційнуписьмовувідповідь радіта депутату, який його вніс.

            2. Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути розглянутий у встановлений радою термін, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раду та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту.

            3. Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається напленарному засіданні ради.

            4.Депутат має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит.

            5. За пропозицією депутата, може проводитися обговорення депутатського запиту і прийматися відповідне рішення.

            6. При обговоренні відповіді на депутатський запит на пленарне засідання можуть бути запрошеніпосадові особи, до яких було зроблено запит.

            7. За результатами обговорення депутатського запиту рада може прийняти відповідне рішення.

 

            Стаття 124.

1. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата  з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої   влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій   незалежно від форми власності, розташованих на території району,  здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

2. Депутатське звернення повинно бути розглянуто, та повинна бути надана відповідь в десятиденний строк, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати депутату відповідь не пізніш як у місячний термін.

3. Депутатське  запитання  -  це  засіб   одержання    депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь  на запитання може бути оголошено на сесії ради або  дано  депутату  в індивідуальному  порядку.  Запитання  не  включається  до  порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

Розділ 5. Взаємодія районної ради

з районною державною адміністрацією.

            Стаття 125.

            У разі розгляду райдержадміністрацією питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, вона зобов'язана повідомити про це районну раду.

 

Стаття 126.

            Органи та посадові особи районної ради мають право звернутися до суду з позовом про визнання незаконними актів райдержадміністрації та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ, які обмежують права територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб районної ради.

 

 

            Стаття 127.

            Районна державна адміністрація є підзвітною районній раді у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, підзвітна і підконтрольна у частині повноважень, делегованих їй районною радою,  а також у виконанні рішень ради з цих питань.

 

            Стаття 128.

            Районна рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові районної державної адміністрації.

 

            Стаття 129.

            Рішення органів та посадових осіб районної ради з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

 

Розділ 6. Відповідальність органів та

посадових осіб районної ради.

            Стаття 130.

            1. Районна рада, її органи та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальними громадами, державою, юридичними і фізичними особами.

2. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, які виникли в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб ради вирішуються в судовому порядку.

 

            Стаття 131.

            Районна рада періодично, але не менше як два рази на рік, інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, з інших питань місцевого значення, звітує перед територіальними громадами про свою діяльність.

 

 

                        Розділ 7. Дострокове припинення повноважень ради.

 

            Стаття 132.

    1. Повноваження районної ради можуть бути достроково припинені у випадках:

    1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;

      2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у терміни, встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання;

       3) передбачених Законом України "Про військово-цивільні адміністрації".

    2. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради, Верховна Рада України може призначити позачергові вибори районної ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів районної ради може порушуватись перед Верховною Радою України головою обласної державної адміністрації.

    3. У разі дострокового припинення повноважень ради позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний термін з дня дострокового припинення повноважень відповідної ради. Порядок проведення позачергових виборів ради визначається законом про вибори.

Голова Дрогобицької районної ради

ШЕВКЕНИЧ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Заступник голови Дрогобицької районної ради

АНДРІЇВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Погода в Дрогобичі