Дрогобиччина - земля Івана Франка

Щорічна оцінка_зміни

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ДРОГОБИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

від   “23”             грудня           2009р.   №       73

 

 
   

Про внесення змін до розпорядження голови Дрогобицької районної ради від 22.02.2008р. № 18 “Про затвердження Порядку проведення  щорічної оцінки та проведення у 2008 році щорічної оцінки виконання посадовими особами  районної  ради покладених на них обов’язків і завдань”.

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року № 1922 “Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців”, Наказу Головного управління державної служби України від 31.10.2003 року № 122 “Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань” (із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного управління державної служби України від 04.11.2009 року № 326):

1.       Внести зміни до розпорядження голови Дрогобицької районної ради від 22.02.2008р. № 18 “Про затвердження Порядку проведення  щорічної оцінки та проведення у 2008 році щорічної оцінки виконання посадовими особами  районної  ради покладених на них обов’язків і завдань”.

2.       Затвердити в новій редакції Порядок проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами Дрогобицької районної ради  покладених на них  обов’язків і завдань згідноз  додатком.

3.       Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

                                                                                                                                                             Л.Литвин

                                                                                                   Додаток

до розпорядження голови

Дрогобицької районної ради

від 23.12.2009 року  №  73

Порядок

проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами районної радипокладених на них обов’язків та завдань

1.     Загальні положення

     1.1. Метою щорічної оцінки виконання посадовими особами Дрогобицької районної ради  покладених на них обов’язків і завдань (далі - щорічна оцінка) під час підбиття підсумків виконання ними своїх  обов’язків є здійснення регулярного контролю за проходженням служби     в органах місцевого самоврядування та професійними досягненнями посадових осіб шляхом перевірки якості їхньої діяльності відповідно до посадових інструкцій.

     1.2. Щорічна оцінка проводиться з метою поліпшення добору й розстановки  кадрів,  розвитку  ініціативи  і  творчої  активності державних   службовців,  визначення  їх  потенціалу, потреб  у підвищенні  кваліфікації  та особистому розвитку; планування кар’єри, вдосконалення процесу   планування та організації діяльності як посадової особи, так і органу місцевого самоврядування в цілому, виявленні організаційних проблем та оперативного реагування на них, аналізу виконання    посадових інструкцій.

     1.3. Щорічна  оцінка  виконання  посадовими особами районної ради покладених на них завдань та обов’язків проводиться в період між атестаціями заступником голови районної ради(далі - безпосереднім керівником) у січні-лютому місяці за підсумками минулого року.

     1.4. Порядок проведення щорічної оцінки визначається головою районної ради (далі - керівник) і затверджуєтьсяйого розпорядженням.

     1.5. Не підлягають щорічному оцінюванню вагітні жінки, посадові особи патронатної служби та посадові особи, призначені на посаду у звітному періоді.

     1.6. Щорічна оцінка маєздійснюватися в атмосфері довіри і справедливості, на засадах законності, прозорості, гласності, об’єктивності, неупередженості, рівноправності.

2. Організація і проведення щорічної оцінки

     2.1. Організаційне забезпечення проведення щорічної оцінки  покладається  на організаційний відділ виконавчого апарату районної ради органу(далі - організаційний відділ).

     2.2. До початкупроведення оцінювання організаційний відділмає ознайомити всіх посадових осіб з  порядком  проведення щорічної оцінки,   забезпечити формою бланка щорічної оцінки виконання посадовими особамипосадових обов’язків і завдань (далі - форма бланка  щорічної  оцінки), зразок якої наведено в додатку. Зазначена форма може   доводитися  до посадових осіб в паперовому або електронному вигляді.

     2.3. Процедура проведення щорічної оцінки складається з таких етапів:  підготовчий період, оцінювання, співбесіда та підписаннярезультатів  обговорення,затвердження керівником результатів оцінювання,заключний етап.

     2.4. Підготовчий період включає аналіз безпосереднім керівником та посадовою особою виконання завдань та обов’язків, визначених  у посадових інструкціях, положеннях про відділивиконавчого апарату районної ради, наданих окремих дорученнях у звітний період, а також установлення  безпосереднім  керівником  дати проведення співбесіди.

     2.5. Оцінювання здійснюється посадовою особою через самооцінювання  та оцінювання безпосереднім керівником, результати якого заносяться до форми бланка щорічної оцінки.

     2.6. Захід має забезпечувати активну, конструктивну участьпосадової особи в процедурі щорічної оцінки. Посадова особа має висловити свою точку зору, визначити проблемні питання, а також встановити для себе  конкретну  мету в удосконаленні професіоналізму.

     Безпосередній керівник оцінює виконання посадовою особою посадової   інструкції, окремих доручень, завдань, перевіряє своєчасність, якість,  результативність  їх  виконання,  з’ясовує причини  продовження  термінів  виконання  завдань  тощо.   

     2.7. Оцінювання безпосереднім керівником має бути обгрунтованим,  спиратися  на  конкретні  приклади з відзначенням позитивних показників  роботи посадової особи, рівня її знань, умінь, професійних та ділових якостей, недоліків у роботі, а також шляхів їх подолання.

     За результатами оцінювання і самооцінювання керівником виставляється підсумкова оцінка.

     2.8.   Підсумкова   оцінка   враховує   самооцінку,  оцінку безпосереднім  керівником виконання посадовою особоюпосадових обов’язків,  визначених у посадових інструкціях (положеннях про структурні  підрозділи),  та  окремих  доручень  керівника та може бути:   

     низька - посадова особа повиннаполіпшити свою роботу, щоб  уникнути постійного втручання керівника для корекції результату їїроботи;

     задовільна - посадова особа досяглапевних результатів,володіє певним обсягом навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків, і повиннаспрямовувати свою діяльність на ті складові, які  примушують  керівника  часом  вносити  корективи в результати роботи;

     добра - посадова особа досягларезультатів володіння навичками й уміннями, унеможливиланеобхідне втручання керівника в результати    роботи, спрямувала зусилля на запровадження інноваційного стилю    пошуку рішень;

     висока - посадова особа перевищилаочікувані результати, виявилаґрунтовні знання і навички, застосувалаінноваційний стиль виконання своїх обов’язків і доручень.

     2.9. Заповнену  форму  бланка  щорічної  оцінки безпосередній керівник у тижневий термін передає посадовій особідля ознайомлення.

     2.10. Співбесіда безпосереднього керівника з посадовою особоюпроводиться з метою обговорення результатів оцінки її роботи за минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік щодовиконання завдань, визначення необхідності підвищення кваліфікації.

     2.11. Обговорення повинно бути структурованим, неформальним і мати  рекомендаційний та роз’яснювальний характер з урахуванням самооцінки посадової особи.

     2.12. Припроведенні співбесіди необхідно дотримуватися балансу між позитивною оцінкою роботи і критикою окремих напрямів з відповідним обґрунтуванням.

     2.13. Співбесідамає закінчуватися підписанням безпосереднім керівником і посадовою особоюформи бланка щорічної оцінки напідтвердження того, що результати оцінювання обговорені.

     2.14. Затвердження головою районної ради результатів щорічної оцінки здійснюється після ознайомлення з результатами оцінювання. Голова районної радипри цьому може висловити  свої зауваження та пропозиції,  а також провести,  у разі необхідності, відповідні співбесіди.

     2.15. Заключний етап включає в себе перевірку організаційним відділомповноти заповнення форми бланка щорічної оцінки і долучення її до особової справи посадової особи.

     2.16. Організаційний відділаналізує та узагальнює результати     щорічної  оцінки і готує проекти відповідних рішень. Указані висновки враховуються при складаннірічних   планів роботи з кадрами, визначенні щорічної та перспективноїпотреби вкадрах, формуванні державногозамовлення на підготовку,перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб, плануванні  їх кар’єри.

3. Результати щорічної оцінки

     3.1. Результати щорічної оцінки повинні враховуватися при атестації  посадових осіб районної ради, розгляді питань просування по службі,  присвоєнні чергового рангу, установленні передбачених законодавством грошової винагороди, надбавок, премій або змін їх розміру, при вирішенні питання щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування, формуванні кадрового резерву та інших питань проходження служби в органах місцевого самоврядування.

4. Оскарження посадовими особами районної ради

 результатівщорічної оцінки

     4.1. У разі незгоди з оцінкою, отриманою від безпосереднього керівника, посадова особа у 10-денний може  звернутися  із  заявою  до  голови районної ради, висловивши зауваження та обґрунтувавши їх.  Рішення голови районної радиє ухвальним.

Заступник голови районної ради                                В.Стецівка

                                             Додаток

до Порядку  проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами районної радипокладених на них обов’язків та завдань

 

 

ФОРМА БЛАНКА

щорічної оцінки виконання посадовою особою

посадових обов’язків і завдань

 

1. Відомості  про  посадову  особу

     Прізвище______________________________________________________

     Ім’я __________________________________________________________

     По батькові____________________________________________________

     Дата народження______________________________________________

     Назва підрозділу_______________________________________________

     Назва посади__________________________________________________

     Дата зайняття посади___________________________________________

     Звітний період_________________________________________________

 

2. Самооцінка

 

     1. Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої посадові обов’язки?

     Навести окремі приклади.

 

     2. Указати кількість планових завдань, які Вами виконано і які не виконано.

     Зазначити кількість позапланових завдань (перевірок, відряджень, організації семінарів, інше), які Ви виконували.

     3. Які окремі доручення (завдання), що мали ключове значення для роботи районної ради, доручалися Вам? Чи були Ви залучені до  роботи в групах щодо розробки відповідних програм,нормативно-правових актів?

     4. Навести  приклади  щодо  публікації  у  виданнях  з питань діяльності районної ради, якщо такі були протягом року. Надати інформацію          про навчання (підвищення кваліфікації та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня).

3. Оцінка безпосереднім керівником

     Оцінка виконання посадовою особоюпосадових обов’язків, визначених  у посадових інструкціях, а також ступінь участі у виконанні окремих доручень.

     4. Висновки, пропозиції та рекомендації як наслідок обговорення   результатів щорічної оцінки виконання посадовою особою посадових обов’язків і завдань_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

      Підсумкова оцінка____________________________________________

      Підпис посадової особи    _____________________________

      Прізвище, ім’я, по батькові    ____________________________________

                                                                                                       (повністю)

      Підпис безпосереднього

      керівника                      _________________________

 

      Прізвище, ім’я, по батькові  _____________________________________

                                                                                                      (повністю)

      Дата    _________________________

     5. Затвердження головою районної ради результатівщорічної оцінки  виконання посадовою особою посадових обов’язків і завдань.

      Підпис                      ______________________________

      Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________

                                                                                                     (повністю)

      Дата   _____________________________

 

Заступник голови

районної ради                                                              В.Стецівка

Голова Дрогобицької районної ради

СІКОРА МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Заступник голови Дрогобицької районної ради

СТЕЦІВКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Погода в Дрогобичі