Дрогобиччина - земля Івана Франка

Про відділи в районній раді

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ ДРОГОБИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

                         від    “15”           жовтня            2008р.     №        66                                             

                                                                          

Про   затвердження   Положень   про   відділи   виконавчого  апарату

Дрогобицької  районної  ради. 

        

Відповідно до ч.3 ст. 58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  керуючисьрішенням Дрогобицької районної ради від 11.01.2008 року № 256“Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату районної ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату на 2008 рік”:

 

 1. Затвердити Положення про загальний відділ виконавчого апарату Дрогобицької районної  ради згідно з додатком  1.
 2. Затвердити Положення про організаційний відділ виконавчого апарату Дрогобицької районної  ради згідно з додатком  2.
 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами районної ради М.Гука.

 

         Голова районної ради                                                 Л.Литвин

               

                        Додаток  1

        до  розпорядження  голови

                                                                                                 Дрогобицької районної  ради

                                                                                 від 15.10.2008 року  №  66

 

 ПОЛОЖЕННЯ

Про загальний відділ виконавчого апарату

Дрогобицької районної  ради

 

 1. Загальні положення

 

 1. Загальний відділ виконавчого апарату Дрогобицької районної ради (надалі - відділ) утворюється за рішенням Дрогобицької районної ради, є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради і підпорядковується у своїй діяльності голові районної ради, його заступникам і керуючому справами районної ради.
 2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативними актами відповідно до напрямків діяльності. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядуванння відділ керується відповідними рекомендаціями Головдержслужби, Мінпраці, Мінюсту та Мінсоцзахисту.
 3. Роботу загального відділу організовує начальник. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови районної ради з дотриманням вимог Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. Особа, що призначається на посаду начальника, повинна мати закінчену повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста).
 4. У разі відсутності начальника його обов’язки виконує працівник, на якого покладено обов’язки начальника відділу.
 5. У межах своєї компетенції загальний відділ взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями, підприємствами району.

 

 1. Завдання і функції

 

 1.   Загальний відділ:

2.1.1.  Приймає,  реєструє  і  передає  за  призначенням  вхідну  кореспонденцію,  що надійшла до районної ради, реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію, веде довідкову картотеку на базі автоматизованих систем з діловодства.

 1. Редагує та забезпечує додержання вимог щодо складання і оформлення документів згідно з інструктивними матеріалами районної ради та погоджує їх шляхом візування.
 2. Здійснює реєстрацію розпоряджень голови районної ради та доручень керівництва, забезпечує своєчасне доведення їх до виконавців та зацікавлених осіб.
 3.  Перевіряє стан ведення діловодства у виконавчому апараті районної ради.
  1. Складає зведену номенклатуру справ апарату районної ради, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здаванню в районний архів. Бере участь у проведенні експертизи наукової і практичної цінності документів під час їх відбірки на зберігання, готує справи до здавання у районний архів.
  2. Здійснює інформаційне забезпечення керівництва районної ради, відповідно до компетенції відділу, шляхом організації приймання, первинної аналітичної обробки і збереження інформації.
  3. Приймає від претендентів на посади посадових осіб органів місцевого самоврядування відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.
  4. Розглядає та вносить керівнику органу пропозиції щодо проведення стажування на посадах посадових осіб органів місцевого самоврядування, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.
  5. Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчого апарату районної ради.
   1. Оформляє документи про прийняття Присяги посадових осіб виконавчого апарату районної ради та присвоєння їм рангів, вносить про це записи до трудових книжок.
   2. Обчислює стаж роботи працівників виконавчого апарату районної ради, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років і наданням відпусток працівникам   районної ради.
   3. Своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування та подає документи для призначення пенсій працівникам.
   4. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників.
  6.  Проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.
   1. Разом з відділом організаційної роботи забезпечує організаційно-технічну підготовку і роботу комісій, президії, сесій районної ради, а також нарад          та інших заходів, що проводяться в районнійраді.
   2. Здійснює контроль за дотриманням Закону України “Про службув органах місцевого самоврядування” та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та службив органах місцевого самоврядування.
   3. Вносить керівництву районної ради пропозиції з питань удосконалення  кадрової роботи, підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування.

 

 

3.  Права, обов’язки та відповідальність

 

 1.     Працівники відділу мають право:

3.1.1.  Перевіряти стан ведення діловодства у виконавчому апараті районної ради.

 1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб органів виконавчої влади, установ, організацій, підприємств документи, необхідні для виконання покладених на відділ обов’язків.
 2. Здійснювати опрацювання та візування проектів розпоряджень голови    районної ради
 3. Вносити керівництву районної ради пропозиції з питань вдосконалення процесів діловодства.
 4. Працівники відділу зобов’язані:
 5. Виконувати покладені на відділ завдання, забезпечувати виконання перспективних і поточних планів роботи загального відділу.
 6. Забезпечувати висвітлення діяльності районної ради в засобах масової інформації.
 7. Забезпечувати облік, проходження та контроль за виконанням документів, що надходять до районної ради, їх зберігання та передачу у встановленому порядку до архіву.
 8. Забезпечувати облік та розгляд звернень громадян. 
 9. Вносити на розгляд керівництва районної ради пропозиції з питань, що належать до компетенції відділу.
 10. Брати участь у засіданнях, нарадах та інших заходах районної ради, в тому числі при обговоренні питань ведення діловодства.
 11. Організація роботи загального відділу визначається  чинним  законодавством,  діючим Положенням, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими для працівників районної ради.
 12. Діяльність загального відділу здійснюється на основі перспективних і поточних планів роботи відділу.
 13. Взаємодія  загального  відділу  під  час вирішення питань,  які  належать до його відання, з іншими підриємствами, установами, організаціями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян здійснюється згідно з чинним законодавством України.
 14. Працівники відділу несуть відповідальність в межах своєї компетенції за покладені на них обов’язки.

 

4.  Заключні положення

 

 1. Покладання на загальний відділ обов’язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції відділу не допускається.
 2. Дрогобицька районна рада створює належні умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує приміщенням, сучасними засобами оргтехніки і зв’язку, нормативними актами і довідковими матеріалами з питань компетенції відділу тощо.
 3. Структура і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників затверджується  рішенням районної ради в межах граничної чисельності, відповідно до штатного розпису і кошторису витрат на виконавчий апарат районної ради.
 4. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад за розпорядженням голови районної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

                                  Заступник голови районної ради                                         В.Стецівка

 

                                                                                                        Додаток   2

                                                                                                               до  розпорядження  голови

Дрогобицької районної  ради

від 15.10.2008 року  №  66

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про  організаційний  відділ  виконавчого апарату

Дрогобицької  районної  ради 

 

 1. Загальні положення

 

1.1.    Організаційний   відділ   виконавчого   апарату   Дрогобицької   районної   ради (надалі – відділ) утворюється за рішенням Дрогобицької районної ради, є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради і підпорядковується у своїй діяльності голові районної ради, його заступникам і керуючому справами районної ради.

 1. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативними актами відповідно до напрямків діяльності. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядуванння відділ керується відповідними рекомендаціями Головдержслужби, Мінпраці, Мінюсту та Мінсоцзахисту.
 2. Роботу  відділу організовує завідувач. Завідувач відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови районної ради з дотриманням вимог Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. Особа, що призначається на посаду завідувача, повинна мати закінчену вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста).
 3. У разі відсутності завідувача його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу, на якого покладено обов’язки завідувача відділу.
 4. У межах своєї компетенції організаційний відділ взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями, підприємствами району.

 

2. Завдання і функції  

 

2.1.     Організаційний  відділ:

2.1.1.  Здійснює організаційне, інформаційне  забезпечення діяльності районної ради.

 1. Забезпечує необхідну взаємодію між відділами районної ради  у здійсненні їх повноважень, взаємодію з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.
 2. Забезпечує  необхідною інформацією депутатів районної ради.
 3. Здійснює систематичний аналіз стилю, форм і методів організаційної та управлінської роботи сільських, селищних рад району.

2.1.5.  Здійснює підготовку проектів розпоряджень голови районної ради, а також інших документів та пропозицій на виконання доручень керівництва районної ради та виходить із власними пропозиціями в межах компетенції відділу.

2.1.6.  Здійснює постійний контроль за виконанням розпоряджень голови районної ради з питань, що входять до компетенції відділу.

2.1.7.  На основі пропозицій працівників виконавчого апрарату районної ради, готує    та подає на розгляд голові районної ради проекти планів роботи, інших заходів, які проводяться в районнійраді. Забезпечує контроль за їх виконанням.

2.1.8.  Надає практичну і методичну допомогу сільським, селищним радам щодо забезпечення їх діяльності в межах своєї компетенції.

2.1.9.    Веде статистичну звітність з питань організаційної діяльності.

2.1.10. Узагальнює, поширює і впроваджує в роботу органів місцевого самовряду-вання прогресивні форми і передовий досвід організаційної та управлінської діяльності, принципів наукової організації праці та методів керівництва.

2.1.11. У разі необхідності бере участь у підготовці інформації про хід виконання рішень районної ради, запитів, звернень депутатів районної ради та про хід реалізації пропозицій, звернень і зауважень депутатів.

2.1.12. Узагальнює матеріали і готує пропозиції про зміцнення матеріально-технічної бази районної ради, зокрема, забезпечення необхідним обладнанням, технічними засобами.

2.1.13. Готує і вносить на розгляд районної ради пропозиції щодо організаційних заходів з підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад і голів цих рад, проведення референдумів, контролює виконання законів з цих питань. Сприяє виборчим комісіям у здійсненні ними їх повноважень.

2.1.14. Надає методичну і практичну допомогу у підготовці й проведенні сесій сільських, селищних рад.

2.1.15. Забезпечує  організаційну  підготовку  проведення  робочих  зустрічей керівництва району, проведення урочистих заходів, приурочених різним святковим датам.

2.1.16. Разом із загальним відділом районної ради розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечує укладання відповідних угод із закладами освіти.

2.1.17. Проводить роботу з резервом на керівників та спеціалістів районної ради, здійснює організаційно-методичне забезпечення формування кадрового резерву і контролює виконання особистих річних планів його підготовки, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву у виконавчому    апараті районної ради, вносить голові районної ради пропозиції щодо              її  вдосконалення.

2.1.18. Вивчає ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті районної ради, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження у прийнятті на службу в органах місцевого самоврядування.

2.1.19. Розглядає матеріали та готує документи для заохочення і нагородження громадян району, веде відповідний облік.

2.1.20. У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

2.1.21.  Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії.

2.1.22. Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів,   організовує регулярне навчання працівників районної ради, сільських, селищних рад.

2.1.23. Разом із загальним відділом забезпечує організаційно-технічну підготовку і роботу комісій, президії, пленарних засідань районної ради, а також нарад та інших заходів, що проводяться в районній раді.

 

3.  Права, обов’язки та відповідальність 

 

3.1.      Працівники відділу мають право:

3.1.1.  Брати участь у нарадах, засіданнях колегіальних органів, що проводяться в районній раді, органах виконавчої влади при обговоренні питань, що належать до компетенції відділу.

3.1.2.  Отримувати в райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій матеріали, необхідні для підготовки питань для розгляду на постійних комісіях, президії, сесії районної ради.

3.1.3. Перевіряти  і  контролювати  дотримання  правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради.

3.1.4. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб райдержадміністрації та у підпорядкованих їй установах документи, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

 1. Працівники відділу зобов’язані:
 2. Інформувати керівництво районної ради про покладання на працівників відділу обов’язків, що не належать до компетенції відділу чи виходять за його межі, а також у випадках, коли посадові особи не надають відділу документів, необхідних для вирішення поставлених завдань.
 3. Забезпечувати висвітлення діяльності районної ради в засобах масової інформації.
 4. Виконувати функції та повноваження, відповідно до Регламенту районної ради    і чинного законодавства України.
 5. Забезпечувати дотримання режиму роботи в адміністративному будинку районної ради; належний протипожежний стан у приміщенні та дотримання правил охорони праці.

3.3.   Організація  роботи  відділу  визначається  чинним  законодавством,  діючим Положенням, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими для працівників районної ради.

3.4.  Діяльність відділу здійснюється на основі перспективних і поточних планів роботи відділу.

 1. Взаємодія відділу під час вирішення питань, які належать до його відання, з іншими підриємствами, установами, організаціями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян здійснюється згідно з чинним законодавством України.
 2. Працівники відділу несуть відповідальність в межах своєї компетенції за покладені на них обов’язки.

 

4. Заключні положення

 

4.1. Покладання на відділ обов’язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції відділу, не допускається.

4.2. Районна рада створює належні умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує приміщенням, сучасними засобами оргтехніки та зв’язку, нормативними актами і довідковими матеріалами з питань компетенції відділу тощо.

 1. Структура і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників затверджується  рішенням районної ради в межах граничної чисельності, відповідно до штатного розпису і кошторису витрат на виконавчий апарат районної ради.
 2. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад за розпорядженням голови районної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Заступник голови районної ради                                                                    В.Стецівка

Голова Дрогобицької районної ради

СІКОРА МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Заступник голови Дрогобицької районної ради

СТЕЦІВКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Погода в Дрогобичі