Дрогобиччина - земля Івана Франка

Положення про відділ бюджету та власності

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ ДРОГОБИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

                            від    “11”                січня          2011р.     №         10

                                                       

                                                                          

Про затвердження Положення про відділ з питань бюджету, планування, інвестиційної політики та комунальної власності виконавчого апарату    Дрогобицької  районної  ради.

        

Відповідно до ст.ст. 55, 58Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  керуючись рішенням Дрогобицької районної ради 05.01.2011р. № 42  “Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату районної ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату на  2011 рік:

 

  1. Затвердити Положення про відділ з питань бюджету, планування, інвестиційної політики та комунальної власностівиконавчого апарату Дрогобицької районної  ради згідно з додатком.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради Р.Урбана.

 

 

                    Голова районної ради                                                      Михайло Сікора

 

   Додаток  

                                                                                                                             до  розпорядження  голови

Дрогобицької районної  ради

від 11.01.2011року  №  10

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань бюджету, планування, інвестиційної політики

 та комунальної власності

 виконавчого апаратуДрогобицької  районної  ради 

 

  1. Загальні положення

 

1.1.   Відділ з питань бюджету, планування, інвестиційної політики та комунальної власностівиконавчого   апарату   Дрогобицької   районної   ради (надалі – відділ) утворюється за рішенням Дрогобицької районної ради, є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради і підпорядковується у своїй діяльності голові районної ради, його заступнику та керуючому справами районної ради.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Регламентом Дрогобицької районної ради, цим Положенням та іншими нормативними актами відповідно до напрямків діяльності. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядуванння, відділ керується відповідними рекомендаціями Головдержслужби, Мінпраці, Мінюсту та Мінсоцзахисту.

1.3. Роботу відділу організовує начальник. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови районної ради з дотриманням вимог Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. Особа, що призначається на посаду начальника відділу, повинна мати закінчену вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста).

1.4. У разі відсутності начальника його обов’язки виконує працівник відділу, на якого покладено обов’язки начальника відділу.

1.5. У межах своєї компетенції відділ взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями, підприємствами району.

2. Завдання і функції  

       2.1.  Відділ з питань бюджету, планування, інвестиційної політики та комунальної власності:

       2.1.1. Планує роботу відділу і забезпечує виконання планів роботи відділу.

       2.1.2. Забезпечує необхідну взаємодію з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

       2.1.3. Забезпечує підготовку матеріалів і пропозицій з питань бюджету, планування, інвестиційної політики та комунальної власності, що вносяться на розгляд сесії районної ради, засідання президії і постійних комісій районної ради.

       2.1.4. Розглядає в установленому порядку  у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює  прийом громадян та  вживає  відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.

       2.1.5. Здійснює підготовку проектів розпоряджень голови районної ради, а також інших документів та пропозицій на виконання доручень керівництва районної ради та виходить.

       2.1.6. Здійснює постійний контроль за виконанням рішень Дрогобицької районної ради розпоряджень голови районної ради з питань, що входять до компетенції відділу.

       2.1.7. Проводить аналіз стану комунального господарства району та здійснює підготовку пропозицій до проекту районного бюджету щодо фінансування Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дрогобицького району, цільових програм.

       2.1.8. Сприяє реалізації інвестиційної політики у сфері будівництва,  реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за виконанням цих робіт у межах своєї компетенції.

       2.1.9. Бере участь у реалізації державної політики у сфері комунального  господарства, готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету району.

       2.1.10.Проводить моніторинг стану реалізації Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дрогобицького району та цільових програм.

       2.1.11.Здійснює контроль з питань комунальної власності району.

       2.1.12. Готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:

 -    удосконалення  розвитку комунального господарства району;

 -  фінансування капітального ремонту та  реконструкції  житлових будинків, регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів району;

- розвитку підприємництва та  конкуренції, формування ринкукомунальних послуг;  

-   доцільності передачі  в  управління,  оренду  або  концесію цілісних майнових комплексів комунального господарства;  

-  удосконалення системи  соціального  захисту населення (споживачів житлово-комунальних послуг);

- забезпечує згідно із законодавством реформування комунального господарства району відповідно до державної і місцевої програм на засадах прозорості та гласності.

        2.1.13. Разом  із  організаційним  відділом  забезпечує  організаційно-технічну підготовку і роботу комісій, президії, пленарних засідань районної ради,     а також нарад та інших заходів, що проводяться в районній раді.

3.  Права, обов’язки та відповідальність  

 

3.1.    Працівники відділу мають право:

3.1.1.Брати участь у нарадах, засіданнях колегіальних органів, що проводяться в районній раді, органах виконавчої влади при обговоренні питань, що належать до компетенції відділу.

3.1.2.Отримувати від посадових осіб райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій матеріали, необхідні для підготовки питань для розгляду на постійних комісіях, президії, сесії районної ради та для виконання покладених на відділ завдань.

3.2. Працівники відділу зобов’язані:

3.2.1. Інформувати керівництво районної ради про покладання на працівників відділу обов’язків, що не належать до компетенції відділу чи виходять за його межі, а також у випадках, коли посадові особи не надають відділу документів, необхідних для вирішення поставлених завдань.

3.2.2. Виконувати функції та повноваження, відповідно до Регламенту районної ради  і чинного законодавства України.

3.2.3. Забезпечувати дотримання режиму роботи в адміністративному будинку районної ради; належний протипожежний стан у приміщенні та дотримання правил охорони праці.

3.3.  Організація  роботи  відділу  визначається  чинним  законодавством, Регламентом районної ради і даним Положенням.

3.4.   Діяльність відділу здійснюється на основі перспективних і поточних планів роботи відділу.

3.5. Взаємодія відділу під час вирішення питань, які належать до його відання,    з іншими підриємствами, установами, організаціями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян здійснюється згідно з чинним законодавством України.

3.6. Працівники відділу несуть відповідальність в межах своєї компетенції за покладені на них обов’язки.

4. Заключні положення

 

4.1. Покладання на відділ обов’язків, які не передбачені цим Положенням                і  не стосуються компетенції відділу, не допускається.

4.2. Районна рада створює належні умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, сучасними засобами оргтехніки та зв’язку, нормативними актами і довідковими матеріалами з питань компетенції відділу тощо.

4.3. Структура і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників затверджується  рішенням районної ради в межах граничної чисельності, відповідно до штатного розпису і кошторису витрат на виконавчий апарат районної ради.

4.4. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад за розпорядженням голови районної ради,відповідно до вимог чинного законодавстваУкраїни.

 

     Заступник голови  районної ради                                                                                          Р.Урбан

Голова Дрогобицької районної ради

СІКОРА МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Заступник голови Дрогобицької районної ради

СТЕЦІВКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Погода в Дрогобичі