Дрогобиччина - земля Івана Франка

Символіка району

Опис символіки Дрогобицького району 

    Герб: у щиті, напіврозтятому і напівскошеному зліва та справа на синє, зелене і чорне поля, золотий двоголовий орел з червоним язи­ком і кігтями, під золотою короною, на грудях орла червоний щиток з 6-ма срібними курганами у три ряди 3:2:1.

   Великий герб: щит з гербом району підтримує з лівого боку золо­тий лев із прапором України, з пра­вого - золотий ведмідь із прапором Дрогобицького району, щит увінча­ний золотою територіальною коро­ною, під щитом - синя стрічка із золотим написом: Дрогобицький район.

   Прапор: прямокутне полотнище зі співвідношенням сторін 2:3, яке складається з трьох рівновеликих горизонтальних смуг - угорі синьої, посередині зеленої і внизу чорної, у центрі - жовтий хрест з колом діа­метром у 2/3 ширини прапора.

         Штандарт: квадратне малинове (для голови РДА - темно-синє) по­лотнище, у центрі - великий герб району.

          Золотий двоголовий орел у си­ньому полі протягом ХV-ХVІІІ століть був гербом ПеремиськоЇ землі, до складу якої входила Дрогобиччина. Цей знак, очевидно, під візантійським впливом, використо­вувався ще в Галицько-Волинській державі. Так, за повідомленнями літописців, Данило Галицький по­містив герб з орлом на оборонній вежі, побудованій біля м.Холм (те­пер територія Польщі). Зважаючи на ту велику роль, яку відігравала Дрогобиччина в Перемиській землі, і на відзначення коронування Данила Галиць­кого як короля, цей символ підкрес­лить українські державницькі тра­диції нашого краю і суміжних ук­раїнських земель, частина яких опинилася за політичними кордонами України. Цей знак може тлумачити­ся і як двсєдиність світського та духовного начала у житті людини і суспільства. Двоголовий орел як герб Московії почав там викорис­товуватися значно пізніше, ніж у Перемиській землі.

Щиток з курганами на грудях орла вказує на унікальну археолог­ічну прикмету Дрогобиччини - гря­ду підкарпатських курганів, яким приблизно 6 тисяч років, що засві­дчує давність і неперервність культурно-цивілізаційного процесу на наших землях. Зображення курганів можуть також асоціюватися з топ­ками солі та з соляним промислом, який протягом багатьох віків був важливим економічним чинником у житті регіону.

         Колористика герба і прапора відбиває основні природні ресурси, якими багата Дрогобиччина: зеле­ний колір символізує багатство рай­ону на ліси, рекреаційні можли­вості; синій - мінеральні води; чор­ний - нафту та її переробку. Ці коль­ори можуть мати й інше символіч­не тлумачення: синій - спрямо­ваність угору і в майбутнє, зелений - вірність рідному краєві, чорний -закоріненість у рідній землі й у гли­бині віків. Золоте коло на прапорі - це солярний (сонячний) знак, який символізує вірування наших предків у дохристиянську добу, а хрест - перемогу Христової віри.

          У великому гербі золотий лев вказує на приналежність району до Львівщини, а ведмідь, який був символом Перемишля, поширений також на печатках місцевих громад Дрогобиччини. Національний пра­пор підкреслює роль Дрогобиччи­ни у національно-визвольній бо­ротьбі за незалежність України.

          Щит увінчує стилізована золота територіальна корона, що вказує на приналежність герба саме районові та характеризує його рослинність (зубці корони вирішені у формі листків дерев). Такі корони вже затверджені в гербах низкою районних рад як елементи єдиної геральдич­ної системи України. Отже, симво­ли району відбивають природні особливості, історичну і сучасну специфіку краю, вказують на його адміністративний статус.

     Герб може використовуватися у різних випадках, або тільки у щиті, або із територіальною короною та стрічкою з назвою району.

         Великий герб застосовується передовсім районною радою (на­приклад, на грамотах, бланках, в урочистих листах, на в’їзних знаках, на сувенірних значках тощо), най­вищими посадовими особами рай­ону, а також в інших випадках – з дозволу районної ради.

             Прапор (розміром 1х1,5 м чи іншим - зі збереженням пропорцій) може вживатися всіма державними установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями чи окремими грома­дянами. 

           Штандарти голови районної ради (малинового кольору) та голови райдержадміністрації (тем­но-синього кольору) виго­товляються в єдиному примірнику й постійно зберігаються в робочих кабінетах голів. Згідно з чинним законодавством, за використанням символів району з комерційною метою (з дозволу районної ради) здійснюються відрахування з при­бутку в місцевий бюджет.

Голова Дрогобицької районної ради

ШЕВКЕНИЧ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Заступник голови Дрогобицької районної ради

АНДРІЇВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Погода в Дрогобичі