Дрогобиччина - земля Івана Франка

План діяльності 2012

 

УКРАЇНА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ ДРОГОБИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

 

від    “29”                грудня             2011р.   №    130

 


        Про  затвердження  плану  діяльності  з  підготовки  проектів регуляторних актів  Дрогобицької районної ради та внесення до них змін на 2012 рік. 


         Відповідно до ст. 7, 13, 32 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, керуючисьст. 55 Закону України “Промісцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити  план  діяльності  з  підготовки  проектів   регуляторних   актів  Дрогобицької  районної ради  та внесення до них змін на 2012 рік згідно з   додатком № 1.

2. Затвердити план здійснення заходів з відстеження  результативності регуляторних  актів  Дрогобицької  районної  ради   на  2012 рік згідно  з  додатком № 2.

3. Начальнику організаційного  відділу районної ради  М.Андріїву забезпечити  оприлюднення  регуляторних актів районної ради у друкованих засобах масової інформації.

4. Контроль  за  виконанням  даного  розпорядження покласти на керуючого справами  районної ради М.Гука.

 

                    Голова районної ради                                                        М.Сікора

                                                                                                                                                                      Додаток  № 1

до  розпорядження  голови Дрогобицької районної ради від 29.12.2011р. № 130                                                                    

 

ПЛАН

 діяльності  з  підготовки  проектів   регуляторних   актів Дрогобицької районної ради та внесення до них змінна 2012рік

 

 

№ з/п

 Назва рішення

районної ради

 

Мета прийняття

 Термін підготовки проекту

 Органи та підрозділи, відповідальні за розроблення проекту

1.

Про   внесення  змін та доповненьдо рішення район-

ної ради від 24.12.1998 року № 78  “Про встановленняставокєдиногоподатку дляфізичних осіб  – суб'єктівпідприємницької діяльності”

наповнення місцевого бюджету

щоквартально, по мірі необхідності

відділ з питань бюджету, планування, інвестиційної політи-ки та комунальної

 власності (радник з питань юридичного забезпечення районної ради)

2.

 

Про внесення змін до рішення районної ради від 27.10.2005 року № 456 “Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна”

наповнення місцевого бюджету

один раз в рік, по мірі внесення змін в чинне законодавство

відділ з питань бюджету, планування, інвестиційної політи-ки та комунальної

 власності (радник з питань юридичного забезпечення районної ради)

3.

Про внесення змін до рішення районної ради від 13.05.2008 року № 287 “Про затвердження Порядку про-ведення конкурсів на право оренди спільного майна територіальних громад Дрогобицького району”

наповнення місцевого бюджету

один раз в рік, по мірі внесення змін в чинне законодавство

відділ з питань бюджету, планування, інвестиційної політи-ки та комунальної

 власності (радник з питань юридичного забезпечення районної ради)

 

 

                 Заступник голови

                  районної ради                                                                                     Р.Урбан

 

                                                                                                                                                                         Додаток  № 2

до  розпорядження  голови Дрогобицької районної ради від 29.12.2011р. № 130

                                              

ПЛАН

здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Дрогобицької районної радина 2012рік

 

№ з/п

 Назва рішення

районної ради

 

Вид відстеження

Відповідальні

за відстеження

 Термін виконання заходів

Вид даних,

які використо-вуються для відстеження

1.

Про   внесення  змін  та доповнень до рішеннярайонної радивід24.12.1998  року  №  78 “Про встановленняставок єдиного   податку   дляфізичних осіб  – суб'єктів    підприємницької діяль-ності”

 періодичне

відділ з питань бюджету, планування, інвестиційної політики та комунальної

 власності (радник з питань юридичного забезпечення районної ради)

січень 2012р.

статистичні дані

2.

Про внесення змін до рішення районної ради від 27.10.2005 року № 456 “Про затвердження Мето-дики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна”

 періодичне

 відділ з питань бюджету, планування, інвестиційної політики та комунальної

 власності (радник з питань юридичного забезпечення районної ради)

 січень 2012р.

статистичні дані

3.

Про внесення змін до рішення районної ради від 13.05.2008 року № 287 “Про затвердження Порядку проведення кон-курсів на право оренди спільного майна терито-ріальних громад Дрого-бицького району”

періодичне

відділ з питань бюджету, планування, інвестиційної політики та комунальної

 власності (радник з питань юридичного забезпечення районної ради)

 січень 2012р.

статистичні дані

 

           Заступник голови

            районної ради                                                                               Р.Урбан

Голова Дрогобицької районної ради

СІКОРА МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Заступник голови Дрогобицької районної ради

СТЕЦІВКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Погода в Дрогобичі