Дрогобиччина - земля Івана Франка

Про обробку і реєстрацію персональних даних

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ДРОГОБИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

від    “05”          грудня         2011р.     №     113

 

Про обробку та реєстрацію баз персональних даних,

володільцем яких є Дрогобицька районна рада.

 

         З метою врегулювання відносин, пов'язаних із захистом персональних даних під час збирання, накопичення та зберігання інформації про особу, вчасної реєстрації баз персональних даних, володільцем яких є Дрогобицька районна рада, керуючисьЗакономУкраїни «Про захист персональних даних», постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 616 “Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення”:

 

1.Встановити,   що   районна   рада,   є   володільцем   баз  персональних

   даних зазначених  в додатку  1  та затвердити їх склад, мету обробки  та

   структурні підрозділи виконавчого апарату, відповідальні за формування,

   обробку та захист баз персональних даних.

2.Затвердити зразок типової форми згоди на збір  та  обробку   персональних        

   даних згідно з додатком 2.

3. Затвердити Положення  про роботу з персональними даними у Дрогобицькій 

   районній раді згідно з додатком3.

4. Визначити  керуючого  справами  виконавчого   апарату  районної   ради  

   Гука Михайла  Мироновича   відповідальною   особою   за   організацію

   роботи  та  вирішення  питань, пов’язаних із захистом персональних даних,   

   володільцем яких є районна рада.

5. Внести зміни до посадових  інструкцій   відповідальних   працівників,  що 

   здійснюють обробку персональних даних.

6. Начальникам відділів  виконавчого  апарату  районної   ради забезпечити           

   дотримання порядку доступу до  баз персональних даних та їх  захист  від

   доступу до них сторонніх осіб, що може  призвести дорозголошення  або

   втрати інформації, обробку, зберігання тавикористання у відповідності  до

   чинного законодавства.

7. Начальникам   відділів   виконавчого   апарату районної  ради, на   які   

   покладено обов’язки щодо ведення баз персональних даних:

7.1. В термін до 31 грудня 2011 року зареєструвати існуючі бази персональних

    даних у Державному реєстрі баз персональних даних шляхом подання заяв

    до Державної служби України з питань захисту персональних даних;

7.2. Протягом  10  робочих  днів  повідомляти  Державну  службу України з  

     питань  захисту персональних даних про кожну зміну щодо володільця та

     розпорядників бази персональних даних,  місцезнаходження бази, шляхом

     подання заяви про  внесення змін  до відомостей Державного реєстру баз

     персональних даних.

8. До 10.12.2011 року ознайомити посадових осіб виконавчого апарату районної 

   ради з даним розпорядженням  та  відповідальністю, передбаченоючинним  

   законодавством України за порушення законодавства про захистперсональ-

   них даних.

9. Контроль   за   виконанням   даного    розпорядження     покласти    на

   заступникаголови районної ради Урбана Романа Володимировича.

 

                                                                                     Михайло Сікора 


                                                                                            Додаток  1

         до розпорядження голови

                                                                                                          Дрогобицької районної    

                                                                                                   ради від 05.12.2011 року № 113

 

Перелік баз персональних даних, володільцем яких

 є Дрогобицька районна рада

 

з\ч

Назва бази персональних даних

Склад бази персональних даних

Мета обробки

Структурний  підрозділ, на якийпокладено обов’язки щодо ведення баз персональних даних

1.      

база персональних даних "Працівники"

ПІБ, дата народження, місце народження, місце проживання, контактний телефон, громадянство, освіта, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, персональні дані членів сім’ї, декларація про доходи, страховий стаж та стаж державної служби, дані про пільги, підвищення кваліфікації, інші автобіографічні дані

Забезпечення реалізації трудових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, ведення кадрового діловодства, підготовки статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів та розпорядчих актів

 

Загальний відділ виконавчого апарату районної ради

2.      

База персональних даних депутатів районної ради та їх помічників-консультантів

ПІБ, дата народження, місце проживання, контактний телефон, громадянство, освіта, партійність, місце роботи

Забезпечення здійснення депутатами своїх повноваженьта їх участі у діяльності ради, а також для оформлення на посаду помічника-консультанта депутата районної у місті ради

Організаційний відділ виконавчого апарату районної ради

3.      

База персональних даних громадян, які звернулись до районної ради 

 

ПІБ,  місце проживання, контактний телефон

Забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення, вирішення питань, порушених у заявах, пропозиціях або скаргах громадян

Загальний відділ, виконавчого апарату районної ради

 

         Заступник голови

         районної ради                                                                      Р.Урбан

 

                                                                                             Додаток  2

         до розпорядження голови

                                                                                                  Дрогобицької районної    

                                                                                                 ради від 05.12.2011 року  № 113

 

 

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

                Я, ___________________________________ ______________________________________________,

(народився „___” __________ 19 __ року , паспорт серії___ №_________ )  шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду виконавчому апарату Дрогобицької районної ради на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення моїх персональних даних, у тому числі конфіденційних даних з метою ведення діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації.

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів.

„___” _________ ______ р.,          ____________ (__________________________________)   

 

Особу та підпис _________________________________________ перевірено

 

Відповідальна особа__________________________ ( _____________________)

 

 

                                                                            М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, _________________________, посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою ___________________________________

___________________________________а також відомості про мої права, визначені Законом України „Про захист персональних даних” та про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

 

____________ 20____ року.

 

 

(підпис)

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних ________________________________________________

__________________________________________________________

Відповідно до ст.8 Закону України „Про захист персональних даних” суб’єкт персональних даних має право:

1. знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його перс.дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;

2. отримувати інформацію про умови надання доступу до перс.даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його перс.дані, що містяться у базі перс.даних;

3. на доступ до своїх перс.даних, що містяться у відповідній базі перс.даних;

4. отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його перс.дані у відповідній базі перс.даних, а також отримувати зміст його перс.даних, що зберігаються;

5. пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх перс.даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх перс.даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7. на захист своїх перс.даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8. звертатися з питань захисту своїх прав щодо перс.даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту перс.даних;

9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист перс.даних.

 

 

         Заступник голови

         районної ради                                                                      Р.Урбан

 

                                                                                              Додаток  3

         до розпорядження голови

                                                                                                                                         Дрогобицької районної    

                                                                                                                                    ради від 05.12.2011 року № 113

 

ПОЛОЖЕННЯ

 ПРО РОБОТУ З ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ У

ДРОГОБИЦЬКІЙ РАЙОННІЙ РАДІ

 

Розділ 1. Загальні вимоги та мета Положення

 

       1.1. Цим Положенням регулюються відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки, відповідно до повноважень Дрогобицької районної ради та її виконавчого апарату.

       1.2. Положення дає визначення персональних даних, містить   процедуру    обробки персональних даних відповідно до Закону.

        1.3. Вимоги цього Положення стосуються працівників виконавчого  апарату  районної  ради, депутатів районної ради та громадян, які звертаються в районну раду.

        1.4. Правовідносини, пов’язані з захистом персональних даних, не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством України.

 

Розділ 2. Визначення термінів

       У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

- база персональних даних- іменована  сукупність  упорядкованих   персональ-них даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

- володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

- згода  суб'єкта  персональних   даних  -  будь-яке   документоване,    зокрема письмове, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання  дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

- знеособлення персональних даних - вилучення  відомостей,  які дають змогу ідентифікувати особу;

- обробка персональних даних- будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

- персональні дані- відомості  чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

- розпорядник бази персональних даних- фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані;

- суб'єкт персональних даних  -  фізична  особа,  стосовно  якої  відповідно  до закону здійснюється обробка її персональних даних.

Розділ 3. Бази персональних даних, володільцем яких є 

Дрогобицької районна рада

 

       3.1. Дрогобицька районна рада (далі - Володілець) є володільцем баз персональних даних:

        3.1.1. База персональних даних "Працівники". У базі містяться персональні дані: паспортні дані; особисті відомості (громадянство, дата і місце народження, вік, стать, родинний стан, склад сім’ї, ідентифікаційний номер); місце проживання фактичне та за державною реєстрацією; освіта, у тому числі науковий ступінь, вчене звання, професійне навчання (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації); професія, спеціальність, кваліфікація; відомості про військовий облік; дані, що стосуються здоров’я в межах, визначених законодавством про працю; дані, що підтверджують право працівника на пільги, встановлені законодавством про працю та іншими нормативно-правовими актами; номери телефонів; запис зображення (фото); декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан посадових осіб та особи, яка претендує на зайняття посади  щодо себе та членів своєї сім’ї та Декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за рік; біографічні довідки, автобіографії, характеристики, матеріали атестацій, щорічних оцінок та кадрового резерву; відомості щодо прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування, підписання Попередження про встановлені законами України обмеження; інші кадрові документи, в тому числі щодо прийняття службу в органи місцевого самоврядування та її проходження відповідно до чинного законодавства України) керівництва районної ради та працівників виконавчого апарату районної ради, які сформовані в особовій справі, ідентифікаційний номер фізичної особи (індивідуальний податковий номер), посада згідно штатного розпису, відомості про заробітну плату працівників виконавчого апарату районної ради.

       3.1.2. База  персональних  даних  депутатів  Дрогобицької районної ради та їх помічників-консультантів. У базі містяться: прізвище, ім'я, по-батькові депутата; дата народження; партійність; освіта; місце роботи, посада; місце проживання; засоби телефонного зв’язку; назва місцевої організації політичної партії, за виборчим списком якої обрано депутата або номер одномандатного мажоритарного округу у якому депутат обраний.

       3.1.3. База персональних даних справ звернень громадян, які звернулися до районної ради. У базі містяться відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян»: прізвище, ім’я, по-батькові заявника, поштова адреса, контактний телефон;

        3.2. Обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей. Метою оброблення бази персональних даних є здійснення прав та виконання обов'язків у сфері, визначеній законодавством України.

     3.3. Згода на обробку персональних даних надається фізичними особами письмово відповідно до ст.11 Закону України «Про захист персональних даних».

      

Розділ 4. Обмежений доступ до персональних даних

 

       4.1. Усі персональні дані, що знаходяться у Володільця, крім знеособлених, за режимом доступу, є інформацією з обмеженим доступом.

        4.2. Використання персональних даних працівниками Володільця, що є суб’єктами відносин, пов’язаних з персональними даними, повинне здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків.

        4.3. Доступ фізичної особи, чиї персональні дані оброблюються Володільцем, надається у порядку, передбаченому Законом "Про захист персональних даних", на підставі письмового запиту фізичної особи - суб'єкта персональних даних. Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

 

Розділ 5. Права суб'єктів персональних даних

 

       5.1. Суб'єкт персональних даних має право:

       1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених Законом "Про захист персональних даних";

      2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

      3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

      4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надход-ження запиту, крім випадків, передбачених Законом "Про захист персональних даних", відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

       5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх  персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

       6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

      7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

     8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

     9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

 

Розділ 6. Порядок оброблення персональних даних

 

       6.1. Використання персональних даних передбачає будь-які дії володільця бази щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних чи відповідно до закону.

       6.2. Використання персональних даних володільцем бази здійснюється у разі створення ним умов для захисту цих даних. Володільцю бази забороняється розголошувати відомості стосовно суб'єктів персональних даних, доступ до персональних даних яких надається іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з такими даними.

       6.3. Використання персональних даних працівниками суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Ці працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків. Таке зобов'язання дійсне і після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

       6.4. Збирання персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу та внесення їх до бази персональних даних.

     6.5. Суб'єкт персональних даних протягом десяти робочих днів з дня включення його персональних даних до бази персональних даних повідомляється про свої права, визначені Законом "Про захист персональних даних" та цим Положенням, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані, в письмовій формі. До письмової форми прирівнюються направлення листа в електронній формі.

       6.6. Зберігання персональних даних передбачає дії щодо забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них.

       6.7. Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу з баз персональних даних за згодою суб'єкта персональних даних.

       6.8. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

       6.9. Персональні дані в базах персональних даних знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог ч. 2 ст. 15 Закону "Про захист персональних даних".

 

Розділ 7. Реєстрація бази персональних даних

 

    7.1. Бази персональних даних підлягають реєстрації шляхом внесення відповідного запису уповноваженим державним органом з питань захисту персональних даних до Державного реєстру баз персональних даних.

 

 

         Заступник голови

         районної ради                                                                      Р.Урбан

Голова Дрогобицької районної ради

СІКОРА МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Заступник голови Дрогобицької районної ради

СТЕЦІВКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Погода в Дрогобичі