Дрогобиччина - земля Івана Франка

Положення про громадські слухання

 

Додаток № 1

                  до рішення Дрогобицької

                  районної ради

                                                                                                                                від 26.10.2006р. № 83

 

ПОЛОЖЕННЯ

“Про порядок проведення громадських слухань

у Дрогобицькому районі”

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Громадські слухання є формою участі громадськості в здійсненні повноважень місцевого самоврядування, які передбачені Конституцією України, Законом України “Про місцевесамоврядуваннявУкраїні”.

1.2. Положення про порядок проведення громадських слухань у Дрогобицькому районі визначає умови, порядок та процедуру ініціювання, підготовку та проведення громадських слуханьу Дрогобицькому районі, а також використання результатів цих слухань.

1.3. Метою   проведення  громадських   слухань  є  ознайомлення   органів влади з думкою громадськості  району  з  актуальних  проблем  району  та  отримання  від  громадян пропозицій та зауважень з цих питань у формі безпосереднього спілкування.

1.4. Громадські слухання  можуть використовуватись  для  обговорення  проектів регуляторних актів, що   розробляються  органами   місцевого   самоврядування  району  в  межах  власної  компетенції  і підпадають  під  дію  Закону   “Про засади  державної регуляторної політики  у  сфері господарськоїдіяльності”.

1.5. Слухання   проводяться   на   засадах   добровільності,  гласності,  відкритості   та   свободи висловлювань.

1.6. Результати проведення громадських слухань носять рекомендаційний характер для районної ради тарайдержадміністрації.

1.7. Громадські слухання не можуть проводитися з питань, що стосуються:
– питань, не віднесених до компетенції місцевого самоврядування;
–  ініціатив, що   носять   політичний    характер.

1.8. Громадські  слухання  не  можутьпроводитися  меншяк за  три  місяці  до проведення виборів органів та посадових осіб місцевого  самоврядування.

1.9. Наступні громадські слухання з одного й того ж питання на відповідній території можуть проводитися не раніше трьох місяців після проведення попередніх.

1.10.Громадські  слухання  проводяться  у термін, що не  перевищує  двох місяців  з  дня  реєстрації ініціативи щодо проведення таких слухань.

1.11.Громадські слухання проводяться щодо питань, які мають відношення до мешканців:

      –    усього району;

      –    окремих груп населення, суб’єктів правового регулюваннямісцевими    

            регуляторними  актами.

1.12.Питання  організації й  проведення   громадських  слухань  регулюютьсязаконодавством і цим положенням.
 

2. Ініціювання громадських слухань

 

2.1. Суб’єктами права ініціювання громадських слухань (далі-Ініціатор) у порядку, визначеному цим положенням, є:

 • голова районної ради;
 • голова райдержадміністрації;
 • депутати районної ради;
 • мешканці  району;
 • громадські  організації,   що  представляють  інтереси  окремих категорій   населення   або   суб’єктів   правового   регулювання     місцевими регуляторними актами;

         –    політичні партії, які зареєстровані на території Дрогобицького району.

2.2. Для  реєстрації  ініціативи  з  проведення  громадських  слухань  до  районної ради подається підписний лист з підписами ініціаторів громадських слухань.

2.3. Реєстрація ініціативи здійснюється виконавчим апаратом ради у випадках, якщо ініціативу підтримано:

 • не менш як однією третьою від загального складу районної ради;
 • не менш як однією п’ятисотою частиною від усіх мешканців, котрі     мають виборче право у випадку, якщо проблема стосується всього     району;
 • не менш як 5 районними громадськими організаціями і політичними партіями, зареєстрованими на території Дрогобицького району.

2.4. У випадку ініціювання громадських слухань мешканцями  району, громадськими організаціями і політичними партіями, визначеними у п.2.1 цього Положення, виконавчий апарат ради реєструє ініціативну групу в кількості не менше двадцяти осіб, котрі мають виборче право, у разі ініціювання громадських слухань із проблем, що стосуються всього Дрогобицького району.

2.5. Для реєстрації ініціативи проведення громадських слухань до виконавчого апарату районної ради подається заява, підписана  головою районної ради, головою райдержадміністрації, відповідною кількістю депутатів, чи всіма членами ініціативної групи, в якій зазначаються:

–   проблема, яка виноситься на обговорення на громадські слухання;

     –  територія, на яку розповсюджується проблематика, що її виносять на

         обговорення на громадські слухання;

–  особа чи особи, уповноважені представляти ініціативну групу, групу

    депутатів;

–  формулювання теми слухань.

2.6. Виконавчий апарат ради реєструє заяву в Книзі реєстрації місцевих ініціатив, зборів та громадських слухань.

2.7. Протягом трьох робочих днів виконавчий апарат районної ради організовує зустріч членів ініціативної групи з керівництвом районної ради для розгляду питань, які зазначені у заяві на проведення слухань, на предмет їхнього вирішення органами місцевого самоврядування відповідно до власної компетенції. У разі, якщо така зустріч не відбулася з причин, не залежних від ініціативної групи, або коли в результаті зустрічі не було досягнуто узгодженого рішення, ініціативна група розпочинає збір підписів на підтримку ініціативи для проведення громадських слухань.

2.8. Виконавчий апарат районної ради видає зразок підписного листа, який може копіюватись ініціативною групою способом, що забезпечує автентичне відображення зразка підписного листа.

2.9. Підписний лист повинен містити такі дані:

 • назва теми проведення громадських слухань;
 • дата початку та закінчення збору підписів;
 • контактний телефон, за яким можна отримати додаткову інформацію, щодо  громадських слухань;
 • прізвище, ім’я та по-батькові особи, котра підписує лист;
 • дата народження,місце постійного проживання, особистий підпис громадянина;
 • підпис особи, яка збирає підписи.

2.10.Підписи на підтримку ініціативи подаються до районної ради протягом п’ятнадцяти днів з дня видачі зразкапідписного листа.

2.11.Виконавчий апарат ради може перевірити достовірність підписів у підписному листі, який подається ініціативною групою, і повідомити про недостовірність деяких з них. У цьому випадку ініціативна група може додатково протягом трьох днів зібрати відповідну кількість підписів.

2.12.Рішення про реєстрацію ініціативи протягом двох тижнів з моменту реєстрації оприлюднюється шляхом публікації у пресі.

 

3. Підготовка громадських слухань

 

3.1. Протягом семи робочих днів після реєстрації ініціативи головарайонної ради затверджує план проведення заходів з організації та проведення громадських слухань.

3.2. План проведення заходів з організації та проведення громадських слухань готується ініціатором слухань та повинен передбачати:

             –  створення дорадчого комітету з проведення громадських слухань;

             –  створення, в разі необхідності, експертних груп із проблем, що їх

                 пропонують розглянути на громадських слуханнях;

             –  календарний план проведення заходів з організації та проведення

                 громадських слухань.

3.3. Дорадчий комітет створюється ініціатором слухань спільно з  виконавчим апаратом районної ради та затверджується розпорядженням голови районної ради. Він включає в себе:

–     посадову особу, яка відповідає за підготовку громадських слухань;

 • представників Ініціатора громадських слухань;
 • депутатів районної ради (за згодою);
 • представників   громадських    організацій   і  політичних   партій   (за

        згодою).

          Кількість членів дорадчого комітету визначається з розрахунку 5-9 осіб.

3.4. Дорадчий комітет відповідає за розробку рекомендацій з питань, що їх виносять нагромадські слухання.

3.5. На засіданнях дорадчого комітету ведеться протокол.

3.6. Очолює дорадчий комітет представник Ініціатора громадських слухань.

3.7. Регламент проведення засідань дорадчого комітету визначається самим комітетом.

3.8. Склад експертних груп рекомендується дорадчим комітетом та затверджується розпорядженням головирайонної ради. За пропозицією будь-якого члена дорадчого комітету можуть утворюватися альтернативні експертні групи.

        Експертні групи готують експертні висновки з питань, які виносяться на громадські слухання.

3.9. Виконавчий апарат районної ради забезпечує роботу дорадчого комітету та експертних груп із підготовки громадських слухань.

3.10.Органи й посадові особи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади, адміністрація підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності, сприяють проведенню громадських слухань і надають дорадчому комітету, на його прохання, необхідні інформаційні матеріали.

3.11.Матеріально-технічне й фінансове забезпечення громадських слухань здійснюється за рахунок районного бюджету згідно з діючим законодавством.

 

                                4.Проведення громадських слухань


4.1. Громадські    слухання    проводяться  не   пізніше   двох   місяців    після      

       реєстрації ініціативи про їх проведення.

4.2. Час та місце проведення громадських слухань узгоджується міждорадчим комітетом іголовою районної ради тазатверджується розпорядженням  голови районної ради.

4.3. Про час та місце проведення громадських слухань дорадчий комітет повідомляє громадськість через засоби масової інформації не пізніше п’яти днів додня їх проведення.

4.4. Проводить громадські слухання голова дорадчого комітету або інша особа, визначена дорадчим комітетом.

4.5. На громадських слуханнях приймається регламент його роботи, який обов’язково передбачає доповідь представника Ініціатора слухань, доповідь від дорадчого комітету, виступи від експертних груп.

4.6. На громадських слуханнях не допускається розгляд питань та прийняття рішень, які не стосуються теми слухань та не були внесені до порядку денного громадських слухань.

4.7. Всі пропозиції учасників громадських слухань заносяться до протоколу засідання, за який відповідає секретар слухань.

4.8. Секретарем слухань є секретар дорадчого комітету чи інша особа, яку обирають присутні на слуханнях.

4.9. Головуючий забов’язаний надати слово представникам усіх груп, які висловили своїпропозиціїпід час підготовки громадських слухань через засоби масової інформації чи під час роботи дорадчого комітету.

                                 Головуючий можеперервати  оратора,  якщо  його  виступ  не  стосується

                                  теми слухань.


                                      5.Документування та правові наслідки

5.1.  Протокол громадських слухань підписуєтьсяголовою дорадчого комітету та секретарем іподається виконавчому апарату районної ради не пізніше трьох робочих днів після проведення громадських слухань.Для складання протоколу може використовуватись аудіозапис виступів учасників слухань.

                5.2.   Протокол повинен містити:

 •  тему, час і місце проведення слухань;
 •  пропозиції дорадчого комітету;
 •  кількість та склад учасників громадських слухань;
 •  пропозиції, що їх висловлювали на слуханнях їхні учасники;
 •  результати громадських слухань.

5.3.Протокол готують  у   трьох   примірниках,  один   з   яких  передається    назберігання виконавчому апарату районної ради, другий –представнику Ініціатора, третій примірник вивішують на інформаційному стенді районної ради для ознайомлення.

5.4.Висновки  та пропозиції  громадських  слухань  підлягають   розгляду         на найближчій сесіїрайонної ради.

5.5.Висновки та пропозиції зарезультатами громадських слуханьпідлягають опублікуванню впресіпротягом двох тижнів здняпроведеннягромадських слухань.

5.6.  На  сесії   районної   ради   може   бути   прийняте    окреме    рішення    за   

        результатами проведення громадських слухань.

                     

6. Перехідні та прикінцеві положення

 

6.1.  Дане     положення     набуває      чинності    через    місяць     після     його       

        оприлюднення.

 

 

      Заступник голови

      районної ради                                                                      В.Стецівка   


 

Голова Дрогобицької районної ради

СІКОРА МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Заступник голови Дрогобицької районної ради

СТЕЦІВКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Погода в Дрогобичі