Дрогобиччина - земля Івана Франка

КП Народний часопис Франковий край

 УКРАЇНА

                 ДРОГОБИЦЬКА РАЙОННА РАДА                     

 ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                XXІІІ   сесія  шостого  скликання                                             

РІШЕННЯ

                  від  “26”                  березня                 2013р.   №       254


  Про створення районного часопису у Дрогобицькому районі. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови  постійної  комісії  районної  ради  з  питань   духовності,  культури і у справах молоді та спорту Л.Сікори, врахувавши висновок постійної  комісії  районної  ради  з  питань   духовності,  культури і у справах молоді та спорту  від 28.02.2013р., керуючись ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Дрогобицька  районна рада вирішила:

 

1. Створити  комунальне  підприємство Дрогобицької районної ради “Народний часопис “Франковий край””.

2. Затвердити Статут  комунального  підприємства Дрогобицької районної ради  “Народний часопис “Франковий край”” згідно додатку.

3. Призначити  керівником - головним  редактором комунального  підприємства  Дрогобицької  районної  ради “Народний часопис “Франковий край””  Шведа Івана Дмитровича.

4. Укласти  з  головним  редактором  комунального  підприємства Дрогобицької районної  ради   “Народний  часопис   “Франковий   край””   Шведом   Іваном  Дмитровичем контракт.

5. Доручити головному редактору Шведу Івану Дмитровичу провести державну реєстрацію комунального підприємства    Дрогобицької районної ради  “Народний часопис “Франковий край””.

6. Контроль за виконанням даного  рішення покласти  на  постійні  комісії  ради з питань духовності, культури  і  у            справах молоді і спорту (Л.Сікора) та з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності і                              правопорядку  (М.Чапля).       

     Голова районної ради                                                                   М.Сікора

 

 

                                                                                                                               Додаток

                                                                                                                до рішення Дрогобицької

                                                                                                                          районної ради

                                                                                                                  від 26.03.2013р. № 254                                      

 

СТАТУТ

Комунального підприємства Дрогобицької районної ради

         “Народний часопис “Франковий край””.

 

                                                                           82100, Україна, Львівська

                                                                       область, м.Дрогобич,

                                                                 вул. 22 Січня, 37

 

І. Загальні положення

1.1. Комунальне   підприємство   Дрогобицької   районної   ради    “Народний  часопис “Франковий  край”” (далі - Часопис)  створене   для   підготовки, випуску   у   світ   газети,  розповсюдження  її  серед передплатників та  покупців  з  метою  висвітлення актуальних питань життя територіальних громад  району,  держави,  діяльності  районної  ради,  органів  місцевого самоврядування,  виконавчої  влади,  їх  посадових  осіб та депутатів усіх рівнів,  постійних  комісій рад, а також питань соціально-економічного та культурного   розвитку   району,   поширення   рішень  органів  місцевого самоврядування,  інформування  жителів району про суспільно-політичне життя в Україні та регіону.

1.2. Часопис  заснований  на  спільній  власності  територіальних  громад  сіл, селищ  Дрогобицького  району, правління  якою  здійснює Дрогобицька районна рада.

1.3. Засновником Часопису є Дрогобицька районна рада (надалі - Засновник), яка  здійснює  правомочності  щодо  управління  Часописом від імені та в інтересах територіальних громад сіл, селищ Дрогобицького району.

1.4. Видавцем газети є Часопис. Газета виходить українською мовою.

1.5. Найменування:

        Повна    назва    організації:   комунальне    підприємство    Дрогобицької районної ради “Народний часопис “Франковий край””.

        Скорочена назва: КП “Народний часопис “Франковий край””.

1.6. Юридична адреса Часопису: 82100, Україна, Львівська обл., м.Дрогобич,  вул. 22 Січня, 37.

1.7. Часопис  у  своїй  діяльності  керується Конституцією України, Законами України  «Про  друковані  засоби  масової  інформації (пресу) в Україні»,  «Про  порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого  самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну  підтримку  засобів  масової  інформації  та  соціальний   захист журналістів»,  «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», рішеннями   Дрогобицької   районної   ради,    розпорядженнями    голови  Дрогобицької районної ради, а також цим Статутом.

1.8. Часопис тісно співпрацює із своїм засновником, публікуючи на сторінках газети  репортажі,  звіти  та  інші  офіційні документи, подані Дрогобицькою районною радою, постійними комісіями Дрогобицької районної ради   та депутатами Дрогобицької районної ради.

ІІ. Мета, завдання та повноваження Часопису

2.1. Основна  мета  Часопису  –   всебічне   висвітлення   в   газеті  актуальних  питань    життя   територіальних   громад   району,   держави,    діяльності Дрогобицької    районної    ради,    органів    місцевого    самоврядування, виконавчої  влади,  їх  посадових  осіб та депутатів усіх рівнів,  постійних комісій  рад,  а  також  питань cjоціально-економічного   та   культурного розвитку  району,  рішень  органів  місцевого  самоврядування   з   метою ознайомлення  з  ними  жителів   району,   інформування   про  суспільно-політичне життя в Україні.

2.2. Відповідно до мети діяльності  та основних завдань Часопис:

           - оприлюднює  офіційні  документи   Верховної   Ради   України, закони України,  акти  Президента України  та               Кабінету   Міністрів   України,  рішення   районної   ради,   розпорядження  голови   районної ради та голови                   райдержадміністрації,   рішення сільських, селищних  рад, проекти  нормативно-правових  актів, зокрема                      таких,  що  потребують  обговорення, інформує читачів про діяльність районної ради, сільських,  селищних рад,            органів виконавчої  влади, надає  різноманітну  інформацію для задоволення інтересів і потреб територіальних             громад району;

- сприяє розвитку системи місцевого самоврядування, залученню жителів району до активної участі суспільно-політичному житті держави та району;

- публікує статті, коментарі, інші різножанрові матеріали;

- об’єктивно  висвітлює  державну  політику  в  соціальній,  економічній, правовій, екологічній та інших важливих сферах життя суспільства;

                  - здійснює  збирання,  творення,  редагування,  підготовку  інформації до  друку з метою її поширення                        серед читачів;

- здійснює   організацію   редакційно-видавничого   процесу   та  випуску газети з визначеною періодичністю, обсягом і форматом;

- поширює  офіційну  інформацію  про  події та  явища в галузі політики, економіки,  культури, а  також  у  соціальній, екологічній,  міжнародній сферах,  та  інших  процесів,  що  відбуваються  у  державі,   області та районі;

    - висвітлює  офіційну  точку   зору  органів   місцевого   самоврядування, органів виконавчої влади, депутатів          рад з актуальних питань;

    - надає   можливість   вільного  обміну  думками  представникам   різних політичних   партій,  громадських             організацій, товариств,   релігійних громад;

- проводить діяльність з розповсюдження реклами;

- здійснює  зовнішньоекономічну  діяльність  у  порядку,  встановленому  чинним законодавством України;

- розвиває міжнародні контакти і зв’язки з метою збирання, поширення інформації, обміну нею, вивчення досвіду роботи редакцій газет за кордоном;

- співпрацює з державними та недержавними іноземними інформаційними  агентствами,  в  тому  числі проводить обмін на паритетних засадах творчими групами, кореспондентськими пунктами, тощо.

                2.3. Діяльність  Часопису   у   сфері  розповсюдження   реклами  здійснюється відповідно до Закону                           України “Про рекламу”.

    2.4. Діяльність  Часопису,  пов’язана з  передвиборною агітацією чи  політичною  рекламою  під  час  виборчого  процесу  або  процесу  референдуму,  провадиться   з   урахуванням   вимог    законодавства    про вибори та референдуми.

       2.5. Часопис має право:

 - одержувати   в   установленому   законодавством  порядку  від  органів  місцевого  самоврядування та виконавчої  влади, а також підприємств, установ  та  організацій  інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 - залучати    до    співробітництва   інші    засоби     масової    інформації, підприємства,  установи,  організації  різних  форм  власності, а  також працівників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади;   

  - залучати до роботи на договірних засадах спеціалістів  та  експертів, у тому  числі  іноземних,  самостійно  визначати   умови   оплати   їхньої  праці;

  - купувати чи  орендувати  для  редакційних потреб майно в юридичних та фізичних осіб;

  - утворювати    тимчасові    творчі    колективи   та   інші    організаційні структури, які сприяють її творчо-виробничій діяльності;

  - визначати ціну одного примірника газети та додатків до неї.

ІІІ. Юридичний статут Часопису

3.1. Часопис є юридичною особою з правами та обов’язками,  передбаченими  чинним  законодавством,  реєстрація  якої  здійснюється в установленому  чинним  законодавством   України   порядку,   має   самостійний   баланс,  печатку,  штампи  та  фірмові  бланки  із своїм найменуванням, розрахунковий,  валютний  та  інші  рахунки  в  установах  банків,  інші   реквізити юридичної особи.

3.2. Часопис забезпечує фінансування витрат по організації своєї діяльності, соціальному розвитку і матеріальному стимулюванню працівників.

3.3. Часопис за погодженням з головою районної ради встановлює форми, системи і розмір оплати праці своїх працівників у відповідності до чинного законодавства України.

3.4.  Часопис зобов’язаний забезпечити безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги  щодо захисту здоров’я його працівників.

3.5. Часопис не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та засновника.

IV.  Майно та кошти Часопису

4.1. Майно  Часопису  формується  за   рахунок   коштів,   які   надходять від фінансової підтримки засновника, переплати, продажу частини тиражу в  газетних кіосках, від рекламної діяльності, від надання  платних послуг фізичним та юридичним особам, від фінансової підтримки та спонсорської допомоги підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

4.2. Майно  Часопису  складають   необоротні  та   оборотні   активи,  основні засоби  та  грошові  кошти,  а  також  інші  цінності,  вартість  яких відображається у самостійному балансі Часопису.

4.3. Майно    Часопису    є    спільною     власністю    територіальних    громад Дрогобицького   району.  Майно  Часопис  використовує  на праві оперативного управління.

     Здійснюючи право оперативного управління, Часопис володіє, користується  і  розпоряджається  майном,  закріпленим  за  ним засновником у межах, встановлених чинним законодавством.

4.4. Відчужувати,  передавати  в  оренду   та заставу майнові   об’єкти,   що належать  до  основних  фондів, Часопис має право лише за погодженням із засновником, згідно з чинним законодавством.

             4.5. Майно та кошти Часопису формуються за рахунок:

- майна, переданого засновником;

       - коштів районного бюджету;

       - субсидій і поточних трансфертів з місцевих бюджетів;

- інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

4.6.  Доходи  від передплати, інших інформаційних послуг спрямовуються на покриття видатків Часопису.

     4.7. Списання   майна   Часопису  здійснюється   в   порядку,  встановленому чинним законодавством.

4.8. Збитки,  завдані  Часопису у результаті  порушення  його  майнових  прав громадянами,  юридичними  особами і державними органами,  відшкодовуються у встановленому порядку.

4.9. Часопис  здійснює  бухгалтерський,  податковий,  оперативний  облік   та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Редактор та головний бухгалтер Часопису несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірність обліку статистичної звітності.

 

V. Управління Часописом

5.1. Засновник, здійснюючи управління Часописом:

- приймає рішення про створення, реорганізацію та припинення діяльності Часопису;

-  затверджує Статут Часопису та зміни до нього;

- призначає на посаду на контрактній основі та звільняє з посади редактора;

-  приймає рішення про передачу у користування і оперативне управлін-ня Часопису майна, що є спільною власність територіальних громад  району;

- вирішує питання відчуження майна, що перебуває у користуванні  Часопису;

- погоджує передачу в оренду та умови договорів оренди майна, що перебуває у користуванні Часопису;

-  надає   дозвіл   на   списання   майна,   що   перебуває   у   користуванні Часопису, у встановленому законодавством порядку;

-  заслуховує звіт редактора про його діяльність та діяльність Часопису;

-  здійснює фінансовий контроль за діяльністю Часопису;

5.2. Голова    районної    ради    затверджує   штатний   розпис,   кошторис   та структуру Часопису.

5.3. Поточне  управління  (керівництво)  Часописом  здійснює  його редактор, який  призначається  на  посаду  шляхом укладання контракту та звільняється з  неї  за  рішенням  засновника.  У  контракті визначаються права  і строки наймання, обов’язки  і відповідальність  його  перед  засновником і трудовим  колективом, умови матеріального  забезпечення  і  звільнення з  посади  (припинення дії контракту)  з  урахуванням  гарантій,  передба- чених контрактом і законодавством України.

5.4. Редактор:

-  самостійно вирішує питання діяльності Часопису за винятком тих, що віднесені законодавством і цим Статутом до компетенції засновника;

-  забезпечує регулярний випуск газети;

- забезпечує виконання поточних і перспективних планів, а також рішень Засновника;

-  пропонує чисельність та структуру Часопису;

-  подає на затвердження штатний розпис та кошторис;

-  несе повну особисту відповідальність за додержанням законодавства про пресу та вимог цього Статуту;

-  не рідше одного разу на рік звітує перед засновником про свою діяльність  та діяльність газети;

-  приймає на посаду та звільняє працівників Часопису;

-  розпоряджається в межах своїх повноважень майном Часопису, у тому числі і його коштами, відповідно до чинного законодавства України,

- у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з питань, пов’язаних з діяльністю Часопису;

- відповідно до умов колективного договору, застосовує заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення на працівників Часопису;

-  забезпечує складання балансу доходів та видатків Часопису, подачу квартальної та річної фінансової звітності;

- забезпечує виконання показників ефективного використання та зберігання майна, що знаходиться в його оперативному управлінні, а також майнового стану Часопису, за який несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством;

-  діє від імені Часопису, представляє її в усіх установах та організаціях;

- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

-  несе повну відповідальність за стан та діяльність Часопису, дотриман-ня фінансової та трудової дисципліни згідно колективного договору та чинного законодавства України;

-  затверджує усі документи, що регламентують внутрішній розпорядок роботи Часопису.

5.5. Прийняття, переведення та  звільнення працівників Часопису проводиться згідно з чинним законодавством України.

             5.6. У   разі   відсутності   редактора  його  обов’язки   виконує  згідно  наказу заступник редактора або інший                    працівник.

VІ. Редакційна колегія

         6.1. Редакційна колегія – дорадчий орган управління діяльності Часопису.

6.2. Редакційна колегія створюється за рішенням сесії районної ради.

6.3. Очолює редакційну колегію редактор.

6.4. Формою роботи редколегії є засідання, які проводяться у разі потреби.

         6.5. Рішення  з  питань, що  розглядаються на засіданнях  редколегії,  приймаються  простою  більшістю  голосів           у  присутності  не  менше  половини членів редколегії.  У  разі  рівного   розподілу  голосів,  голос   головного                    редактора є вирішальним.

          6.6. Рішення   редколегії  оформляється  протоколом,   який   підписують   усі члени, що  брали  участь  у                          засіданні.  Контроль  за  виконанням  рішень редколегії  здійснюється  відповідною   профільною   комісією                   районної ради.

6.7. Головними функціями редколегії є:

             - забезпечення перспективних напрямків роботи  Часопису;

- визначення позиції Часопису з конкретних питань;

- вирішення   спірних   питань   щодо  доцільності   публікацій    окремих

   матеріалів.

6.8. У   разі   принципового    розходження   позиції   редактора    з    позицією  редакційної  колегії,  рішення  редакційної  колегії  зі  спірного питання є обов’язковим до виконання.

 

VІІ. Організація та оплата праці

7.1. Умови  праці,  права  та  обов’язки  працівників   Часопису   регулюються  колективним   договором,   цим   Статутом   та   чинним   законодавством України.

7.2. Оплата   праці   працівників   визначається   трудовими    договорами    та  колективним   договором,  у   відповідності   до   чинного   законодавства України.

 7.3. Розмір оплати  праці   не   може   бути  меншим  мінімального   розміру заробітної плати, встановленої законодавством України.

 

VІІІ. Трудовий колектив

   8.1. Основною   формою   здійснення   повноважень  трудового   колективу   є загальні збори.

   8.2. Трудовий  колектив  Часопису  -  це  журналісти, технічний і допоміжний  персонал.

8.3. Творчі   та   технічні  працівники   приймаються  на  роботу редактором в порядку, встановленому чинним законодавством.

ІХ. Права та обов’язки журналістів

9.1. Журналісти Часопису працюють у відповідності до Закону України «Про  друковані  засоби  масової  інформації  (пресу)  в Україні», а також інших нормативних документів.

9.2. На  сторінках Часопису можуть друкуватися матеріали автора і журналістів, чиї думки розходяться з офіційною точкою зору і позицією Часопису.

       Одночасно Часопис зберігає за собою право на коментування публікації.

9.3. Правка  матеріалів  здійснюється,  як правило, за погодження з авторами. При  виникненні  з  цього  приводу конфлікту між автором і працівником редакції, який готував матеріал до друку, питання виноситься на розгляд редакційної колегії.

9.4. Журналіст  несе  персональну  відповідальність  за  точність   фактів,   які наводить у власних публікаціях.

9.5. Журналіст  має  право  відмовитися  від  написання   матеріалу   за   своїм підписом,  якщо  це суперечить його переконанням, зняти свій підпис під  матеріалом,  зміст  якого,  на   його  думку,  був  перекручений  в  процесі редакційної підготовки.

9.6. Журналіст зобов’язаний дотримуватися програми діяльності Часопису, у своїй   роботі   користуватися   Статутом,   укладеним   з   ним   трудовим  договором, колективним договором і законодавством про пресу.

Х. Реорганізація і ліквідація Часопису

10.1. Реорганізація    та    ліквідація    Часопису   проводиться    за    рішенням засновника або суду.

10.2. Ліквідація Часопису здійснюється ліквідаційною  комісією,  яка утворюється  засновником. Порядок  і  строки  проведення  ліквідації,  а   також строки для заяви  претензій кредиторами визначаються засновником.

              10.3. При   реорганізації   і   ліквідації  Часопису   працівникам    гарантується  додержання їх прав та інтересів                відповідно до трудового законодавства.

10.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження  по  управлінню  Часописом. Ліквідаційна  комісія  оцінює наявне  майно  Часопису,  розраховується з  кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його засновнику.

                10.5. Майно  Часопису,  що   залишилося   після  задоволення  вимог  кредиторів, передається Засновнику.

ХІ. Облік і звітність Часопису

               11.1. Часопис   здійснює  оперативний   та  бухгалтерський  облік  результатів своєї  роботи,  веде  статистичну                  звітність у встановленому законодавством порядку.

               11.2. У   поточній   роботі   редактор   підзвітний   та   підконтрольний  голові районної ради.

               11.3. Часопис щорічно надає засновнику звіт про результати  своєї  діяльності за останній період.

                11.4. Порядок   ведення   бухгалтерського   (податкового)   та   статистичного обліку визначається чинним                          законодавством України.

ХІІ. Заключні положення

                  12.1. Положення цього  Статуту набирають чинності з моменту його  державної реєстрації.

                   12.2. При  виникненні  розбіжностей   положень   цього  Статуту  з  вимогами законодавства України діє                              останнє.

 

         Заступник голови

         районної ради                                                                                             Р.Урбан

Голова Дрогобицької районної ради

ШЕВКЕНИЧ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Заступник голови Дрогобицької районної ради

АНДРІЇВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Погода в Дрогобичі