Дрогобиччина - земля Івана Франка

Експертна комісія

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ДРОГОБИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

від   “10”          лютого        2014р.    №        16

        Про експертну комісію  Дрогобицької районної ради.

 Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» і Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1227/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.06. 2013 за № 1062/23594, для організації і проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві виконавчого апарату районної ради:

 1. Затвердити Положення про експертну комісію Дрогобицької районної ради згідно з додатком1.

 2. Утворити експертну комісію Дрогобицької районної ради та затвердити    її склад згідно з додатком 2. 

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради Урбана Р.В.

               

                                                                                                               Михайло Сікора                                                                              

                                                                              

  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                    розпорядження голови Дрогобицької   

                                                                    районної ради

                                                                    від “10” лютого 2014  № 16                                                                             

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну комісію Дрогобицької районної ради

 

1.Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”і Порядку утворення та діяльності  комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, Дрогобицька районна рада (далі – районна рада) утворює експертну комісію (далі – ЕК) для організації і проведення  експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві районної ради,   та подання  результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії (далі – ЕПК) державного архіву області, експертної комісії архівного відділу райдержадміністрації, у зоні комплектування якої районна рада перебуває.

2.   ЕК є постійно діючим органом районної ради.

3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

4. До складу ЕК, який затверджується головою районної ради, входять керівник служби діловодства та спеціалісти структурних підрозділів районної ради.

    Головою ЕК призначається, заступник голови районної ради або керуючий справами районної ради, а секретарем – спеціаліст ІІ категорії з питань роботи із зверненнями громадян та діловодства.

5. Секретар ЕК за рішенням голови ЕК забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів районної ради  та окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.

6.  ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує голова районної ради і звітує перед ним про проведену роботу.

7. Завданням ЕК районної ради є організація та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві районної ради.

8.   ЕК районної ради приймає рішення про:

      - схвалення і подання до ЕПК державного архіву області, експертної комісії архівного відділу райдержадміністрації проектів таких документів: описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду (далі –  НАФ), описи справ з кадрових питань (особового складу), номенклатури справ, інструкції з діловодства;

     -  акти про вилучення длязнищення документів, не внесених до НАФ, акти про вилучення документів з НАФ;

- схвалення описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, переліків відомостей, що становлять службову інформацію, які складаються районною радою, у тому числі на виконання делегованих повноважень.                                                        

9.   Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:

      - контролювати дотримання структурними підрозділами районної ради, окремими працівниками, відповідальними за організацію документів у діловодстві, установлених вимог щодо розробки номенклатур справ, формування справ,  експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;

      - вимагати від структурних підрозділів районної ради розшуку відсутніх документів НАФ, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з кадрових питань (особового складу), та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;

      - одержувати від структурних підрозділів районної ради відомості та пропозиції, необхідні для проведення експертизи цінності документів;

      - визначати строки зберігання документів, що не передбачені типовими переліками видів документів із зазначенням строків їх зберігання та погоджувати їх з ЕПК державного архіву області;

      - заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів районної ради про стан підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;

      - запрошувати на засідання, як консультантів та експертів, спеціалістів  структурних підрозділів районної ради, а в разі необхідності керівника архівного відділу  райдержадміністрації;

      - інформувати керівництво районної ради з питань, що входять до компетенції ЕК.

10. Засідання ЕК проводяться не рідше ніж один раз на рік і вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

11.  Рішення ЕК приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляється протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності – заступник) і секретар комісії, та набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК головою районної ради.

12. У разі відмови голови районної ради затвердити протокол засідання ЕК, і голова ЕК може звернутися зі скаргою до Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби.

         Заступник голови районної ради                                                 Роман Урбан      

                Додаток 2                                                                          

 до розпорядження голови 

                                                                                                       Дрогобицької районної ради

                                                                                                       від 10 лютого  2014 року №  16     

Склад експертної комісії Дрогобицької районної ради

1. Гук Михайло Миронович –  голова комісії, керуючий справами

                                                        районної ради. 

2. Чмирід Марія Осипівна  –  заступник голови комісії, начальник загального   

                                                      відділу районної ради.

3. Самох Вікторія Олександрівна –  секретар комісії, спеціаліст ІІ категорії            

                                                             з питань роботи із зверненнями громадян

                                                             та  діловодства.

Члени експертної комісії:

1.     Яріш Галина Ярославівна  –  головний бухгалтер районної ради.

2.     Кітраль Галина Миколаївна – радник з питань юридичного забезпечення  

                                                                        районної ради.

Заступник голови районної ради                                                                  Роман Урбан

Голова Дрогобицької районної ради

СІКОРА МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Заступник голови Дрогобицької районної ради

СТЕЦІВКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Погода в Дрогобичі